Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsvirksomheter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2295 av 9. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder lister over godkjente næringsvirksomheter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2295 of 9 December 2015 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards lists of approved food establishments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten har et hoveddokument og et annex, og omhandler listeføring i EUS felles database,TRACES (Trade Control and Expert System), over godkjente virksomheter som produserer næringsmidler. Listeføringen i TRACES er frivillig og kommer i tillegg til dagens ordning hvor Kommisjonen har en nettside med oversikt over lenker til nasjonale lister.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i Forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften), forordning (EF) nr 2074/2005, vedlegg V.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser utover de tekniske ved eventuelt å publisere listene i Traces.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 27-30
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2016
Anvendes fra i Norge
29.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2295
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro