Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 983/2010 av 3. november 2010 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 983/2010 of 3 November 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012

En EU-forordning fra mars 2010 inneholder krav til metoder som skal benyttes for å ivareta sikkerheten i luftfarten, bl.a. om adgangskontroll, beskyttelse av luftfartøy, sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje, liste over forbudte gjenstander, bestemmelser om frakt og post, krav til opplæring av sikkerhetspersonell og krav til teknisk utstyr. Den inneholder også en liste over tredjeland som oppfyller de samme kravene. Gjennom en endringsforordning som ble publisert i EU-tidende 4. november, inkluderes USA i denne listen.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2012)

Sammendrag av innhold
I fortalen til forordningen er det vist til at Kommisjonen kan anerkjenne at et tredjelands sikkerhetsstandard innen sivil luftfart tilsvarer sikkerhetsstandarden innen EU. Forutsetningen for en slik anerkjennelse er at kriteriene i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 kapittel E er oppfylt. Kommisjonen har nå kontrollert og godkjent sikkerhets-standarden i USA. Forordning (EU) nr. 983/2010 av 3. november 2010 endrer forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerte bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart slik at sikkerhets-standarden i USA blir godkjent med hensyn til luftfartøyer, passasjerer, håndbagasje og innsjekket bagasje.

Dette innebærer at passasjerer som kommer fra USA og skal videre innen EU, som hovedregel slipper å gå gjennom en ny sikkerhetskontroll. Forordningen medfører at passasjerer som reiser fra USA til Europa blir en del av one-stop security regimet innen EU. Det vil si at en passasjer som reiser fra en amerikansk lufthavn til en europeisk lufthavn, ikke lenger blir sikkerhetskontrollert når vedkommende lander på en europeisk lufthavn og er i transitt i EU. Forordningen innebærer ikke at USA åpner for one-stop security for europeiske flypassasjerer som skal reise fra Europa til USA. Forordningen medfører således ingen resiprositet fra USA overfor EU-statene.

I forordningen er det tatt inn et krav om at Kommisjonen uten opphold skal varsle de nasjonale myndigheter med ansvar for sivil luftfart dersom Kommisjonen har informasjon om at tredjelandet ikke lenger oppfyller sikkerhetsstandardene i de felles europeiske bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Videre skal Kommisjonen varsle nevnte myndighet med en gang dersom de har pålitelig informasjon om tiltak som tredjelandet har gjennomført for å gjenopprette sikkerhetsstandarden, inkludert kompenserende tiltak.

Merknader
Norge har direkteflygninger fra USA til Oslo lufthavn, Gardermoen. På grunn av tollbehandlingen vil forordningen foreløpig ikke få stor praktisk betydning for passasjerer som ankommer fra USA til Norge. Alle som ankommer Oslo lufthavn, Gardermoen må ta ut sin bagasje og gå igjennom tollsystemet. Passasjeren må deretter sjekke inn bagasjen og gå igjennom sikkerhetskontrollen på nytt hvis de skal reise videre innenlands.

Status
Kommisjonsforordningen ble vedtatt 3. november 2010.

Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 1. april 2011.

Forordningen får i realiteten ikke betydning for passasjerer som kommer fra USA og skal videre innen Norge. På grunn av tollsystemet må passasjerer som skal reise videre fra Oslo lufthavn, Gardermoen ta ut sin bagasje og gå igjennom tollkontrollen før de kan reise videre. Passasjerene må på grunn av dette igjennom en ny sikkerhetskontroll.

Forordningen ble inntatt i EØS-avtalen 30. april 2012 og gjennomført i nork rett ved endringsforskrift 10. august 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 735-736
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.08.2012
Anvendes fra i Norge
10.08.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0983
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro