Gjennomføring av forliksprosedyrer i kartellsaker

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2008 av 30. juni 2008 om endring av forordning (EF) nr. 773/2004 vedrørende gjennomføring av forliksprosedyrer i kartellsaker

Commission Regulation (EC) No 622/2008 of 30 June 2008 amending Regulation (EC) No 773/2004, as regards the conduct of settlement procedures in cartel cases

Siste nytt

EØS-komitevedtak 22.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2009)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 773/2004 fastsetter nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1/2003 (moderniseringsreformen). Forordning (EF) nr. 622/2008 endrer gjennomføringsforordningen ved at den introduserer muligheten for å benytte en forenklet og raskere prosedyre for avslutte behandlingen av kartellsaker.

"Forliksprosedyre" er et prosessuelt tiltak for å spare ressurser i kartellsaker hvor det er klart at det foreligger en overtredelse av konkurransereglene og at Kommisjonen vil kunne treffe vedtak om overtredelse i saken. De ressurser som frigjøres kan brukes til å avdekke karteller og gjøre Kommisjonens håndheving av konkurransereglene generelt mer effektiv. De prosessuelle reglene for Kommisjonens håndheving av konkurransereglene gir partene en rekke rettigheter som skal ivareta partenes rettssikkerhet. Partene har bl.a. rett til å få tilgang til Kommisjonens saksdokumenter, og kan be om at det gjennomføres en muntlig høring i saken. Dette er tid- og ressurskrevende prosesser. Foretak som har deltatt i et kartell , og som ser at Kommisjonen har tilstrekkelig bevis til å fatte vedtak mot dem, kan ha interesse av å frasi seg retten til dokumentinnsyn og muntlig høring mot å få redusert botens størrelse. Kommisjonen kan ikke påtvinge partene en slik avtale. Kommisjonen har bred skjønnsmessig adgang til å vurdere om det bør inngås avtale om forlik med en eller flere parter i saken, og kan avslutte forhandlingene på et hvilket som helst tidspunkt. Dersom det ikke oppnås forlik, vil saken følge vanlig prosedyre. Kommisjonen vil informere partene om innsigelsene mot dem og de foreliggende bevisene i saken, og gi dem anledning til å uttale seg før Kommisjonen vedtar innsigelseserklæringen ("Statement of Objections"). Dersom partene velger å be om forliksprosedyre og vedgår Kommisjonens innsigelser, vil Kommisjonens innsigelseserklæring stadfeste innholdet i partenes "tilståelse". Innsigelseserklæringer kan da utformes vesentlig kortere enn i saker hvor det ikke foreligger forutgående samarbeid. Fordi partene allerede er blitt hørt om Kommisjonens innsigelser, kan den etterfølgende prosedyren forkortes og Kommisjonen kan treffe vedtak i saken etter å ha hørt nasjonale konkurransemyndigheter i rådgivende komité. I tillegg til nødvendige endringer i forordning 773/2004, har Kommisjonen også vedtatt en kunngjøring, som redegjør nærmere for vilkårene for å inngå avtale om forlik og hva foretakene kan forvente å få ut av det.

Flere medlemsstater har også innført regler om forliksprosedyre.

Merknader
Ordningen vil bare komme til anvendelse i de saker hvor partene selv ser seg best tjent med å følge en forkortet prosedyre. Ordningen medfører ingen endringer eller begrensninger i de rettigheter og plikter nasjonale konkurransemyndigheter har når de bistår overvåkningsorganene i deres håndheving av konkurransereglene. Den innebærer heller ingen forpliktelse til å innføre en tilsvarende ordning på nasjonalt nivå.

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2004, som er inntatt i EØS-avtalen protokoll 21 og ODA protokoll 4 kapittel III og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 1992 nr. 966 om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen innebærer at forskriften må endres tilsvarende.

Sakkyndige instansers merknader
FAD ser innføringen av forliksprosedyre som et positivt tiltak for å effektivisere Kommisjonens håndheving.

Vurdering
Saken innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 118/2009 av 22. oktober 2009. Beslutningen trer i kraft 23. oktober 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.07.2008
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 190-192
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0622
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro