Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier): anvendelsesperiode

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 697/2014 av 24. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 906/2014 forsåvidt gjelder forordningens anvendelsesperiode

Commission Regulation (EU) No 697/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 906/2009 as regards its period of application

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.08.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 697/2014 av 24. juni 2014 forlenger forordning (EF) nr. 906/2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse kategorier av avtaler, beslutninger og samordnet praksis mellom rederier som driver linjefart (gruppefritak for konsortier) med fem år frem til 25. april 2020. Gjeldende gruppefritak utløper 25. april 2015.

Gruppefritaket gir konsortier med en samlet markedsandel som ikke overstiger 30 % lov til å inngå samarbeidsavtaler om levering av felles godstransporttjenester. Aktørene har ikke adgang til å samarbeide om priser, markedsdeling eller kapasitetsbegrensninger (med unntak av kapasitetsbegrensninger som følge av fluktuering i tilbud eller etterspørsel). Slike samarbeidsavtaler gjør det vanligvis mulig for rederier som driver linjefart å rasjonalisere virksomheten og oppnå stordriftsfordeler, og at såfremt konsortiet ikke samarbeider om pris eller markedsdeling, vil brukerne vanligvis nyte godt av forbedringer i produktivitet og kvalitet på tjenestene.

Kommisjonens erfaringer med anvendelsen av gruppefritak har vist at det fortsatt er berettiget, og at betingelsene, som dannet grunnlaget for fastsettelsen av anvendelsesområdet for og innholdet i forordningen, ikke har endret seg vesentlig. Som begrunnelse for forlengelsen av gruppefritaket peker Kommisjonen videre på at gjeldende gruppefritak innførte vesentlige endringer for konsortier. Fordi regelverket har fått anvendelse i en forholdsvis kort periode, bør det unngås ytterligere endring på dette stadiet. Kommisjonen viser videre til at endringer vil innebære økte kostnader for foretakene. Kommisjonen har på denne bakgrunn vedtatt å forlenge forordningens anvendelsesperiode med fem år frem til 25. april 2020.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forlengelsen av gruppefritaket vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser
Gjeldende gruppefritak er innlemmet i EØS-avtalen XIV ved EØS-komiteens beslutning nr. 51/2010 av 30. april 2010 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7. Forlengelse av gruppefritaket krever følgelig endring av EØS-avtalen vedlegg XIV og ovennevnte forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Konkurransetilsynet har hatt Kommisjonens forslag til forlengelse av gruppefritaket på høring. Det ble mottatt høringsinnspill fra norsk rederiforbund, som støttet forlengelsen av gjeldende gruppefritak med fem år. I det norske innspillet til Kommisjonens høring, ble det også gitt støtte til forlengelse av gruppefritaket. Norske myndigheter viste til at konsortiesamarbeid generelt bidrar til økt produktivitet ved mer effektiv utnyttelse og drift av de samarbeidende rederienes flåter, og til at begrunnelsen for gruppefritaket fortsatt er gyldig.

Vurdering
Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XIV. Forordningen vil inkorporeres i norsk rett ved endring av forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 697/2014 ble vedtatt 24. juni 2014 og publisert i EU-tidende 25. juni 2014. Det fremgår av forordningen at den trer i kraft 20 dager etter publisering - dvs. 15. juli 2014 - og får anvendelse fra og med 25. april 2015.

Rettsakten er nå til vurdering i EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.06.2014
Anvendelsesdato i EU
25.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 675-675
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2014
Anvendes fra i Norge
04.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0697
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro