Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til ventilatorer og kjøkkenvifter til husholdninger

Tittel

(Under vurdering) Delegert kommisjonsforordning om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU angående energimerking av ventilatorer og kjøkkenvifter til husholdninger

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2013)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har fremlagt et såkalt arbeidsdokument, som foreslår krav om energimerkning av ventilasjonsaggregatter (apparater med minst én ventilator (vifte), motor og innkapsling) til både boligformål og ikke-boligformål.

Forslagene er fremlagt på bakgrunn av en studie som har undersøkt potensialet for å stille krav om energimerking av produktene. De foreslåtte kravene vil kunne gjennomgå endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak.

En eventuell lovgivning vil ligge innenfor rammene av Energimerkedirektivet (2010/30/EU) om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte produktopplysninger.

Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger, som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som oppfyller kravene og er forsynt med en korrekt energimerking.

Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

EU-kommisjonen foreslår i arbeidsdokumentet krav om energimerkning av:
• Bolig-ventilasjonsaggregatter med effekt på opp til 125 W og et lufttryk på opp til 100 Pa),
• Enveisventilasjonsaggregater (luftstrøm kun i én retning) til innblåsning eller utsugning med effekt over 30 W.

Følgende produkter foreslås unntatt fra kravene:

Ikke-bolig-ventilasjonsaggregater med effekt over 125 W.

Enveisventilasjonsaggregater med effekt på under 30 W

Ventilasjonsaggregater til spesialformål, herunder:
• Til anvendelse i rom med eksplosiv atmosfære.
• Til anvendelse i tilfelle brann og røyk.
• Til anvendelse når driftstemperaturer på flyttet luft overstiger 100°C.
• Til anvendelse når temperaturen for motoren (utenfor luftstrøm) overstiger 65oC.
• Til anvendelse når omgivelses- og driftstemperatur er under -40oC.
• Aggregater med spenning over 1.000 VAC eller 1.500 VDC.
• Til anvendelse i miljøer, som er etsende, korrosive, brennbare m. fl.
• Til anvendelse i visse sterile/rene produksjonsmiljøer.

Forslag til krav om merking
Alle produkter omfattet: Krav om energimerking

Hjemmel i EU-traktaten:
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser for Norge.
Gjennomføring av delegert forordning nr. 547 /2012 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften for produkter.

Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger vil medføre behov for økte økonomiske og administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Utgiftene vil delvis dekkes over statsbudsjettet og delvis dekkes av bransjen.

I de tilfeller hvor et produkt har vært gjenstand for tilsyn og resultatet viser at produktet er korrekt merket, vil staten måtte dekke utgiftene til tilsynet selv. I motsatt fall vil NVE kunne pålegge leverandøren å dekke kostnadene knyttet til tilsynet.

Merknader
Ingen merknader.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader.

Vurdering
Norge har fremsatt en rekke kommentarer i prosessen som dels har omhandlet uklarheter i arbeidsdokumentet og dels omhandlet forslag, som var uhensiktsmessige for norsk næringsliv, myndigheter og energisparepotensialet.

Status
Sverige, Danmark og Norge har fremmet forslag til endringer vedrørende beregningen av produkternes energiforbruk. Det antas at kommende reviderete arbeidsdokument vil medføre store endringer.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet