Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/561/EF av 22. juli 2009 som endrer vedtak 2006/679/EF hva gjelder gjennomføringen av den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet for delsystemet styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Commission Decision 2009/561/EC of 22 July 2009 amending Decision 2006/679/EC as regards the implementation of the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Liechtenstein: ikrafttredelse 1.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2009/561/EF av 22. juli 2009 om endring av vedtak 2006/679/EF hva gjelder gjennomføringen av den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet for delsystemet Styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (heretter vedtaket) endrer den delen av kommisjonsbeslutningen 2006/679/EF (TSI Styring, kontroll og signal) som omfatter den nasjonale gjennomføringen.

Artikkel 1 i vedtaket slår fast at kapittel 7.1, 7.2 og 7.3 i TSI Styring, kontroll og signal erstattes av teksten i vedlegget til vedtaket. Videre skal referansene til de berørte kapitlene endres tilsvarende. Dette medfører at premissene for gjennomføring av ERTMS endres.

Artikkel 2 krever at EU-kommisjonen skal evaluere gjennomføringen av planen for utrulling av det felleseuropeiske systemet for togstyring (ERTMS) i samar­beid med de enkelte medlemsland, og om nødvendig kartlegge behovet for endringer av utrullingsplanen.

Artikkel 3 fastslår at vedtaket trer i kraft 1. september 2009, mens artikkel 4 går ut på at vedtaket er rettet mot medlemsstatene.

Vedlegget til vedtaket inneholder det som betegnes som Den europeiske ut­rullings­planen (European Deployment Plan, EDP), og som innholdsmessig erstatter deler av kapittel 7 i TSI Styring, kontroll og signal. Den er delt i tre: En del som omhandler utbygging av ERTMS i infrastrukturen, en del som omhandler installering av ombordutrustning i togene og en del som omhandler utbygging av GSM-R.

Hva gjelder utbygging av ERTMS i infrastrukturen, vil det være de opplistede korridorene/strekningene som skal utrustes med ERTMS innen de angitte datoene. Videre er det listet opp hvilke havner, godsterminaler osv som skal ha installert ERTMS innen fristene. I tillegg er det krav til at prosjekter som mottar EU-midler skal utrustes med ERTMS. Norge er direkte ikke berørt av disse kravene.

Videre stilles det opp visse krav til at enkelte ikke-obligatoriske ERTMS-funk­sjo­ner skal innstalleres i infrastrukturen (ved utbygging av ERTMS) for at enkelte applikasjoner skal kunne oppfylle de grunnleggende kravene. Disse nasjonale eller ikke-obligatoriske ERTMS-funksjonenene i infrastrukturen skal ikke være til hinder for å bruke rullende materiell med «std.» ERTMS-utrust­ning, med unntak for spesifiserte ikke-obligatorisk ombord­ut­rust­ning hvor det er direkte sammen­heng og avhengighet mellom funksjonaliteten i ERTMS-infrastruktruen og ombordutrustningen.

Det stilles også opp visse forpliktelser knyttet til eksisterende systemer for tog­kon­troll (det som i TSI Styring, kontroll og signal omtales som klasse B-sys­temer, i Norge ATC-systemet slik det brukes i dag). Man skal sikre at funk­sjoner i det eksisterende systemet, samt grensesnitt i dette systemet, føl­ger de nå­vær­ende spesifikasjoner av systemet, med mindre det er snakk om endringer som kan vurderes som nødvendig for å unngå sikkerhetsrelaterte feil i systemet.

Når det gjelder ombordutrustning i togene er det oppstilt krav om at alle tog som bestilles etter 1. januar 2012 eller tas i bruk etter 1. januar 2015 skal ha ERTMS-ombordutrustning. Dette kravet gjelder ikke for trekkraftkjøretøyer som er bygd utelukkende for nasjonal trafikk eller regional grensekryssende trafikk. I slike tilfeller kan likevel medlemslandene fastsette nasjonale tilleggskriterier, herunder kreve at bare ERTMS-utrustet materiell kan trafikkere ERTMS-strek­nin­ger (for å kunne legge ned eksisterende nasjonale klasse B-systemer for togkontroll) eller at nye kjøretøy likevel må utstyres med ERTMS-ombordutrustning.

Det er også stilt opp krav til utbygging av GSM-R på infrastrukturen og ombord i tog.

Vedtaket angir ingen krav til rapportering for Norges del.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har sendt vedtaket til orientering til de berørte aktørene, og med anmodning om å gi innspill på hvilke konsekvenser vedtaket kan få, særlig i forhold til de opprinnelige kravene til gjennomføring i TSI Styring, kontroll og signal. Tilsynet har ikke mottatt noen uttalelser fra aktørene på kommisjonsbeslutningen.

Statens jernbanetilsyn har ingen særlige merknader til vedtaket, men legger til grunn at det ikke vil kunne få noen reell anvendelse i Norge før direktiv 2008/57/EF er gjennomført i norsk rett.

Vurdering

Behov for tilpasningstekst
Vedtaket er utarbeidet i nært samarbeid med de enkelte EU-land med tanke på hvilke strekninger, terminaler osv som kan utstyres med ERTMS innen 2015 og 2020. Den europeiske implementeringsplanen for ERTMS er materielt sett ikke relevant for Norge, da Norge ikke har vært konsultert i dette arbeidet, og den norske gjennomføringsplanen for ERTMS har ikke ligget til grunn for vedtaket. Dette gjelder punktene 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6 og 7.1.7 i den endrede TSI Styring, kontroll og signal. Med utgangspunkt i at den europeiske implementeringsplanen er rettet mot internasjonal trafikk (primært gods), og ikke trekker noen korridorer til den svensk/norske grensen, er det lite relevant for Norge å foreslå den norske implementeringsplanen (eller deler av denne) som tilpassingstekst i forbindelse med innlemming av vedtaket i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Som helhet er likevel vedtaket relevant for Norge, fordi TSI Styring, kontroll og signal er tatt inn i EØS-avtalen og gjelder som forskrift, jf forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for sam­trafikk­evnen for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog. Kommisjonsbeslutningen inneholder også enkelte materielle bestemmelser som er relevante, De økonomiske og administrative konsekvensene vedtaket medfører for private i Norge er vanskelige å anslå, siden det dreier seg om å endre allerede gjel­dende forpliktelser. For infrastrukturen vil ikke vedtaket isolert sett medføre noen kostnader utover det som allerede fulgte av TSI Styring, kontroll og signal. For rullende materiell i internasjonal trafikk, vil vedtakets angivelse av en frist for når nytt rullende materiell må utrustes med ERTMS medføre visse kostnader for jernbanevirksomhetene. Likevel er dette kostnader som likevel ville ha påløpt som en konsekvens av gjennomføringen av TSI Styring, kontroll og signal slik Jernbaneverket har beskrevet det i den norske gjennom­førings­planen. Vedtaket medfører dermed ingen vesentlige nye utgifter for de berørte jernbanevirksomhetene. Økonomiske og administrative konsekvenser forventes å bli små, av samme årsaker som nevnt ovenfor. På sikt kan utrulling av ERTMS i Norge gi store besparelser i forhold til å bevare de eksisterende særnorske systemene, fordi komponentene og systemet vil være standard i hele EØS-området. En større utbygging av ERTMS som angitt i vedtaket vil kunne bidra til å redusere prisen bl.a. på ERTMS-komponentene i infrastrukturen og ombordutrustningen i togene.

Konklusjon
Vedtaket ble ansett som EØS-relevant og akseptabelt for Norge, og implementert gjennom forskrift 29. januar 2010 nr. 71 TSI-styring, kontroll, og signal.

Status
Vedtaket er vedtatt av EU-kommisjonen 22. juli 2009 og vil tre i kraft for medlemslandene 1. september 2009.

Vedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen 29. januar 2010 og ble implementert som norsk forskrift samme dag (forskrift 29. januar 2010 nr. 71 om endring forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet « styring, kontroll og signal).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.09.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 388-401
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.01.2010
Anvendes fra i Norge
29.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0561
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro