Gjennomføring av arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om gjennomføring av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet når det gjelder den harmoniserte listen over variablene som skal anvendes fra 2009 ved rapportering av data og anvendelsen av en delundersøkelse for innsamling av data om strukturelle variabler og definisjonen av referensekvartalene

Commission Regulation (EC) No 377/2008 of 25 April 2008 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community as regards the codification to be used for data transmission from 2009 onwards, the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables and the definition of the reference quarters

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat - november 2008)

Formålet med forordningen er å fastsette betingelser for anvendelse av et delutvalg til innsamling av strukturelle data og å legge grunnlag for endring av den harmoniserte listen over de variablene som skal anvendes ved innrapportering av data vedrørende arbeidsstyrken.

I henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 kan det blant kjennemerkene i undersøkelsen utvelges en rekke variabler, strukturelle variabler, som kun skal innsamles med henblikk på beregning av årlige gjennomsnitt basert på en referanseperiode på 52 uker, og ikke beregning av kvartalstall. Det er derfor nødvendig å fastsette betingelsene for anvendelsen av et delutvalg til innsamling av strukturelle variabler. I forhold til betydningen av sysselsettings-arbeidsledighetsdata bør disse indikatorers totaler være konstante, uansett om de er utarbeidet på grunnlag av det årlige delutvalget eller årsgjennomsnittet for de fire fulle kvartalsutvalgene. I betraktning av betydningen av data innsamlet i ad hoc-moduler bør disse opplysningene kunne kombineres med enhver annen variabel fra undersøkelsen.

I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 skal det fastsettes gjennomføringsprinsipper vedrørende den harmoniserte listen over de variabler som skal anvendes ved innberetning av dataene. Kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005 om iverksetting av forordning 577/98 inneholder den harmoniserte listen over variabler som skal anvendes ved innsending av dataene fra 2006. Det er imidlertid nødvendig å endre den harmoniserte listen fra 2009 for å ta høyde for endringer i to variabler (fagområde for høyeste fullførte utdannelse og månedlig inntekt fra hovedjobb).

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av rettsakten som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.04.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 28-55
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0377
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro