Gebyrer til EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER)

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/2152 av 17. desember 2020 om de gebyrer som skal betales til Den europeisk unions byrå for samarbeid mellom energiregulatorer for innsamling, behandling, bearbeiding og analyse av opplysninger innberettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1127/2011

Commission Decision (EU) 2020/2152 of 17 December 2020 on fees due to the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators for collecting, handling, processing and analysing of information reported under Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Åben og fair konkurrence på det indre marked for elektricitet og gas og lige konkurrencevilkår for markedsdeltagerne forudsætter integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne blev der således opstillet en omfattende ramme med henblik på at nå denne målsætning.

(2) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 overvåger Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (“agenturet”) engrosenergimarkederne for i tæt samarbejde med nationale regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder at sikre et effektivt tilsyn. I henhold til artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2019/942 betales der gebyrer til agenturet med henblik på at forbedre agenturets finansiering og dække omkostningerne ved denne overvågning og dette tilsyn. Med de ekstra midler forventes agenturet at kunne forbedre kvaliteten af de tjenester, som det yder til de enheder, der indberetter oplysninger, og i givet fald til markedsdeltagerne generelt.

(3) Lovgiver fastsætter i artikel 32 i forordning (EU) 2019/942 anvendelsesområdet og de generelle principper vedrørende gebyrerne og pålægger Kommissionen at fastsætte disse gebyrer samt måden, hvorpå de skal betales.

(4) I overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2019/942 er der gennemført en offentlig høring og en høring af agenturets bestyrelse og repræsentantskab. Den offentlige høring blev suppleret af en workshop for interessenter, som alle nuværende potentielle gebyrpligtige og de sammenslutninger, der repræsenterer disse eller andre markedsdeltagere, var inviteret til.

(5) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 fastsættes rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og som er juridiske personer og modtager bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Agenturet er et sådant organ og har som fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 sine egne finansielle regler, nærmere betegnet agenturets finansielle bestemmelser, der ikke afviger fra dem, der er fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715.

(6) Agenturets programmeringsdokument, der er udarbejdet i henhold til artikel 20 i forordning (EU) 2019/942 og artikel 32 i agenturets finansielle bestemmelser, indeholder en årlig og flerårig programmering og fastsætter i denne kontekst i detaljer agenturets opgaver og de ressourcer, der afsættes dertil. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte programmeringsdokumentet til at udpege de omkostninger, som kan komme i betragtning til finansiering via de gebyrer, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2019/942.

(7) De finansieringsberettigede omkostninger bør omfatte de omkostninger, som agenturet afholder i forbindelse med indsamling af oplysninger i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, men også enhver anden opgave eller aktivitet i medfør af forordning (EU) nr. 1227/2011, der indebærer behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger indsamlet med henblik på at sikre integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne. I overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EU) 2019/942 afgiver Kommissionen en udtalelse om agenturets programmeringsdokument, herunder om agenturets forslag angående de omkostninger, der kan finansieres af gebyrer.

(8) I henhold til artikel 31 i forordning (EU) 2019/942 bør agenturet hovedsageligt finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget. Indtægterne fra gebyrer bør derfor ikke overstige det bidrag, som agenturet modtager fra Den Europæiske Unions almindelige budget.

(9) Med henblik på at opnå gennemsigtighed hvad angår det princip, at gebyrerne kun anvendes til dækning af finansieringsberettigede omkostninger, og at agenturet fortsat hovedsageligt finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, bør den konsoliderede årlige aktivitetsrapport som fastsat i artikel 48 i agenturets finansielle bestemmelser indeholde oplysninger om de forskellige indtægtskilder og anvendelsen af disse indtægter.

(10) Markedsdeltagere skal lade sig registrere hos medlemsstaternes nationale regulerende myndighed i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1227/2011. De indberettende parter, også kaldet registrerede indberetningsmekanismer, er markedsdeltagere, eller enheder der handler på vegne af markedsdeltagere, som opfylder de tekniske og organisatoriske krav med henblik på at sikre en effektiv, omkostningseffektiv og sikker udveksling og håndtering af oplysninger i forbindelse med indberetningen af oplysninger i medfør af artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014. De registrerede indberetningsmekanismer skal lade sig registrere direkte hos agenturet, hvorfor de bør betale gebyret herfor.

(11) De fakturaer, der sendes til registrerede indberetningsmekanismer, bør indeholde oplysninger om, hvordan gebyret er beregnet, med henblik på at gøre det gennemskueligt for de registrerede indberetningsmekanismer, hvordan de forskellige markedsdeltagere, som de indberetter oplysninger på vegne af, bidrager til det fakturerede gebyr. For at undgå at de registrerede indberetningsmekanismer pålægges en urimelig økonomisk byrde, bør det være muligt at betale større fakturaer i rater efter aftale med agenturet. Det er en del af de regulerende myndigheders opgaver og beføjelser, jf. artikel 59, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 og artikel 41, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF, at beslutte, i hvilket omfang transmissionssystemoperatører for elektricitet og for gas, som er registrerede indberetningsmekanismer, kan inddrive de omkostninger, de afholder i form af gebyrer til agenturet, hos netværksbrugerne som en andel af nettarifferne.

(12) I henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2019/942 skal gebyrerne stå i rimeligt forhold til omkostningerne ved de relevante tjenester, der ydes på en omkostningseffektiv måde, og være tilstrækkelige til at dække disse omkostninger. De fastlægges desuden på et niveau, som sikrer, at de er ikkediskriminerende, og at de ikke pålægger markedsdeltagere eller enheder, der handler på deres vegne, en urimelig økonomisk eller administrativ byrde.

(13) Den vigtigste faktor for omkostningerne ved de relevante tjenester, og dermed for agenturets finansieringsberettigede omkostninger, er antallet af registrerede indberetningsmekanismer, antallet af markedsdeltagere, som disse handler på vegne af, og mængden samt karakteren af de oplysninger, de indberetter. Med henblik på at afspejle disse faktorer bør det gebyr, som hver registreret indberetningsmekanisme skal betale, bestå af en kombination af et fast beløb, der betegnes fast tilmeldingsgebyr-komponenten, og et variabelt beløb, det der kaldes transaktionsregistreringsgebyrbaseret-komponenten, afhængig af antallet af markedsdeltagere, som den registrerede indberetningsmekanisme indberetter oplysninger på vegne af, og mængden samt karakteren af de indberettede oplysninger.

(14) Det faste beløb bør afspejle agenturets omkostninger til behandling af ansøgninger om registrering som registreret indberetningsmekanisme og til sikring af, at allerede registrerede indberetningsmekanismer fortsat opfylder kravene i artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014. Eftersom disse omkostninger afholdes af agenturet, også selv om de registrerede indberetningsmekanismer ikke indberetter transaktionsregistreringer eller fundamentale data, bør dette faste beløb betales af alle registrerede indberetningsmekanismer.

(15) Med henblik på at undgå at pålægge registrerede indberetningsmekanismer en urimelig økonomisk byrde bør det i artikel 6 omhandlede variable beløb afspejle antallet af indberettede transaktionsregistreringer, som er knyttet til antallet af handler, og dermed en registreret indberetningsmekanismes mulige indtægter. Den variable komponent bør tage højde for, at mange registrerede indberetningsmekanismer indberetter oplysninger på vegne af et væld af markedsdeltagere, der ofte er aktive på flere forskellige, organiserede markeder, og som benytter sig af forskellige handelskanaler.

(16) I henhold til artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 er små elektricitets- og gasproducenter, der ofte producerer vedvarende energi, ikke indberetningspligtige i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011. Indførelsen af gebyrer bør derfor ikke pålægge sådanne producenter en økonomisk byrde.

(17) Fundamentale data såsom oplysninger vedrørende kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, lagring, forbrug og transmission af elektricitet og naturgas eller vedrørende kapaciteten og anvendelsen af LNG-faciliteter indsamles af agenturet udelukkende med henblik på supplering af de indsamlede transaktionsregistreringer, såsom ordrer, handler, ikkestandardiserede kontrakter eller transportkontrakter. Fundamentale data bør derfor ikke medtages ved beregningen af den variable gebyrkomponent. Selv om status som registreret indberetningsmekanisme i sig selv har væsentlig betydning for agenturets omkostninger, bør registrerede indberetningsmekanismer, som indberetter fundamentale data, ikke desto mindre betale den faste gebyrkomponent.

(18) Med henblik på at sikre en effektiv afsløring af markedsmisbrug indsamler agenturet ikke blot oplysninger om handler og andre kontrakter, men også en betydelig mængde oplysninger om handelsordrer, der afgives på organiserede markeder såsom energibørser. Derfor bør handelsordrer ligeledes være omfattet af gebyrordningen for at sikre omkostningsproportionalitet. Af samme grund bør livscyklusoplysninger også være omfattet af gebyrordningen.

(19) Gebyrordningen bør ikke være diskriminerende over for handel på organiserede markeder. Handel med engrosenergiprodukter i tilknytning til levering af elektricitet eller naturgas på organiserede markeder er kendetegnet ved en højere grad af standardisering end handel med sådanne produkter uden for organiserede markeder. Derudover omfatter indberetninger af transaktionsregistreringer på disse markeder også handelsordrer. Markedsudviklingen for så vidt angår handel med kontrakter om levering af elektricitet eller naturgas såsom algoritmisk handel og højfrekvenshandel bliver en stadig vigtigere faktor, som fører til, at der indberettes et stigende antal handelsordrer på organiserede markeder, når man sammenligner antallet af standardiserede kontrakter om levering med antallet af kontrakter om levering indgået uden for de organiserede markeder. Når den variable gebyrkomponent beregnes, bør transaktionsregistreringer om engrosenergiprodukter i tilknytning til levering af elektricitet eller naturgas på organiserede markeder derfor vægtes anderledes end indberetninger vedrørende transaktionsregistreringer uden for organiserede markeder.

(20) Engrosenergiprodukter i tilknytning til transport af elektricitet eller naturgas er kendetegnet ved en sammenlignelig grad af standardisering af kontrakter, uanset om der er tale om handel uden for eller på organiserede markeder, og der er begrænset konkurrence mellem handelen på de organiserede markeder og handelen uden for de organiserede markeder. Hvad angår sådanne produkter bør gebyrordningen derfor ikke skelne mellem indberetninger af transaktionsregistreringer på organiserede markeder og indberetninger af transaktionsregistreringer uden for de organiserede markeder.

(21) Eftersom gebyrerne fuldt ud bestemmes i kraft af denne afgørelse, der danner grundlaget for agenturets fastlæggelse af fordringer, bør fakturaerne udstedes som debetnotaer, jf. artikel 71 i agenturets finansielle bestemmelser.

(22) I medfør af artikel 71 i agenturets finansielle bestemmelser leverer agenturet først tjenesteydelser, efter at det tilsvarende gebyr er fuldt ud betalt. Eftersom gebyrerne beregnes på grundlag af antallet af transaktionsregistreringer indberettet det foregående år, kan fordringerne først fastlægges, og fakturaer først fremsendes, i begyndelsen af hvert år. Registrerede indberetningsmekanismer bør ikke desto mindre kunne indberette oplysninger til agenturet løbende, og dermed også før de har betalt fakturaen for det foregående år. Hvis en registreret indberetningsmekanisme imidlertid er bagud med betalingen af fakturaen, bør agenturet kunne afskære enheden fra at indberette oplysninger, selv om enheden måtte være registreret i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014.

(23) År 2021 bør være det første år, registrerede indberetningsmekanismer skal betale gebyrerne til dækning af de finansieringsberettigede omkostninger udpeget i det programmeringsdokument, som agenturets bestyrelse vedtager senest den 31. december 2020, jf. artikel 20 i forordning (EU) 2019/942.

(24) Ved hver gebyrordnings ikrafttrædelse bør de registrerede indberetningsmekanismer have mulighed for at overveje, om de ønsker at opretholde deres registrering hos agenturet. De bør derfor, selv efter at have modtaget fakturaen på det årlige gebyr, kunne slippe for at betale gebyret ved at meddele agenturet, at de ønsker at ophæve deres registrering som registreret indberetningsmekanisme. I så fald bør de gives tid til at indføre alternative løsninger med henblik på opfyldelse af deres forpligtelser i medfør af forordning (EU) nr. 1227/2011, f.eks. benytte sig af en anden registreret indberetningsmekanismes tjenesteydelser. I de år, der følger efter det første år, bør de registrerede indberetningsmekanismer inden udgangen af året kunne beslutte, om de ønsker at opretholde deres status eller ej, uden dog at være berettiget til godtgørelse af allerede betalte gebyrer eller til at slippe for at betale forfaldne gebyrer.

(25) I henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2019/942 tager Kommissionen regelmæssigt disse gebyrers niveau op til fornyet overvejelse. Dette bør ske i forbindelse med evalueringen af agenturets opnåede resultater, jf. artikel 45 i forordning (EU) 2019/942. Et sådant krav bør ikke forhindre Kommissionen i at tage gebyrordningen op til fornyet overvejelse uafhængigt af disse evalueringer.

(26) Nærværende afgørelse bør træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen, eftersom agenturets programmeringsdokument for perioden 2021-2023 som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, skal vedtages i december 2020. Eftersom 2021 bør være det første år, registrerede indberetningsmekanismer skal betale gebyrerne, bør denne kommissionsafgørelse, med undtagelse af artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, ikke anvendes fra dens ikrafttræden, men fra den 1. januar 2021 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet