Gassdirektivet: felles regler for det indre marked for gass (til 30.6.2004)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF av 22. juni 1998 om felles regler for det indre marked for naturgass

Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal market in natural gas

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra St.prp. nr. 42 (2001-2002))

Innleiing

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarknadsdirektivet) vart vedteke i Rådet 22. juni 1998. Direktivet tok til å gjelde 10. august 1998 med frist for gjennomføring i den nasjonale lovgjevinga til EU-medlemmene 10. august 2000.

Som anna sentral EU-lovgjeving for gjennomføring av den indre marknaden for energi, har direktivet vore kontroversielt blant medlemsstatane i EU. Det fekk den endelege utforminga si etter langvarige prosessar mellom medlemsstatane i Rådet. Noreg var aktiv overfor sentrale medlemsstatar, og overfor Kommisjonen så langt dette lét seg gjere under drøftingane i Rådet om direktivet før det vart vedteke i 1998.

Ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 123/2001 av 26. oktober 2001 vart det vedteke at gassmarknadsdirektivet skal innlemmast i vedlegg IV til EØS-avtala (Energi). Avgjerda vart teken med atterhald for samtykke frå Stortinget, ettersom gjennomføringa i norsk rett gjer det naudsynt med lovendring, jf. § 26 andre leddet i Grunnlova og artikkel 103 i EØS-avtala. Gjennom denne proposisjonen vert Stortinget bede om å gje samtykke til godkjenning av avgjerda i EØS-komiteen.

Kommisjonen gjorde i mars 2001 eit formelt framlegg til endring av gassmarknadsdirektivet, med sikte på å forsere liberaliseringa av den europeiske gassmarknaden. Dersom dette arbeidet fører til eit endringsdirektiv, vil Noreg måtte ta stilling til spørsmålet om innlemming av dette direktivet i EØS-avtala som eiga sak. Ein kan ikkje sjå at endringsarbeidet, slik det ligg no, vil få konsekvensar av særleg verknad for Noreg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.1998
Gjennomføringsfrist i EU
10.08.2000
Anvendelsesdato i EU
10.08.2000
Opphører å gjelde
30.06.2004
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Samtykkeproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2002
Anvendes fra i Norge
01.01.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998L0030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro