Fyrverkeridirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/29/EU av 12. juni 2013 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av pyrotekniske artikler (omarbeiding)

Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018

Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.02.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2013/29/EU (fyrverkeridirektivet) fastsetter grunnleggende sikkerhetskrav som pyrotekniske artikler, som gjøres tilgjengelig på markedet, må oppfylle. Formålet er å styrke sikkerheten gjennom blant annet felles regler for merking og dokumentasjon. Direktiv 2013/29/EU er en omarbeiding av direktiv 2007/23/EF om markedsføring av pyrotekniske artikler. Omarbeidingen er gjort som følge av EUs varepakke og arbeidet med å harmonisere regelverket om markedsføring av varer i EØS. Direktiv 2007/23/EF oppheves fra 1. juli 2015.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Direktiv 2013/29/EU er hjemlet i artikkel 114 i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler er gjennomført i norsk rett ved forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler og i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Direktiv 2013/29/EU vil kun kreve mindre endringer i disse forskriftene.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Rettsakten antas å ikke ha økonomiske konsekvenser.

Gruppe 2: Direktiv 2013/29/EU vurderes å falle inn under gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handelfrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktiv 2013/29/EU ble vedtatt 12. juni 2013 og publisert i OJ 28. juni 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.06.2013
Anvendelsesdato i EU
29.06.2013
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 224-262
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro