Fugleinfluensa: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/248/EU av 7. mai 2012 som endrer vedtakene 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF and 2009/494/EF hva angår aviær influensa

Commission Implementing Decision 2012/248/EU of 7 May 2012 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger gyldighetsperioden til vedtakene 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF fra 30. juni 2012 til 31. desember 2013. Alle vedtakene er særskilte beskyttelsestiltak som skal hindre smitte av aviær influensa.

I tillegg oppheves bestemmelsene om fjørfekjøttprodukter fra Thailand i vedtak 2005/692/EF artikkel 1. Årsaken til dette er at myndighetene i Thailand har fått på plass et effektivt kontroll- og overvåkningsprogram.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 13. februar 2004 nr. 368 (2005/692/EF), forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 (2005/734/EF), forskrift 23. januar 2006 nr. 66 (2007/25/EF) og forskrift 16. september 2008 nr. 1022 (2009/494/EF).

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten medføres ingen nye administrative eller økonomiske konsekvenser. Rettsakten vil innebære en forenkling av reglene for import av fjørfekjøtt og -produkter, som nå blir regulert gjennom et regime med tredjelandslister (hvorfra og hva som tillates importert til EU/EØS fra tredjestater).

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 7. mai 2012.

Rettsakten er gjennomført i henhold til EØS-avtalens samtidighetsprinsipp.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.05.2012
Anvendelsesdato i EU
29.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2012
Anvendes fra i Norge
11.05.2012