Frontavskjerming av kjøretøyer mot overkjøring

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF av 26. juni 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om underkjøringshinder foran på motorvogner, og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF

Directive 2000/40/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the front underrun protection of motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2000/40/EF endrer grunndirektiv 70/156/EØF, og omhandler harmoniserte tekniske krav til underkjøringshinder foran på motorvogn (bil og tilhenger til bil). Utforming av underkjøringshinder er viktig for trafikksikkerheten, og skal bidra til mindre alvorlige skader på personer.

Merknader
Direktivet ble vedtatt den 26. juni 2000. Bestemmelsene kom til anvendelse i EU dels høsten 2001 og dels høsten 2003.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001, den 23. februar 2001.

Direktivet ble vurdert relevant og akseptabelt, og var på nasjonal høring i Norge første halvår 2001.

Direktivet ble den 19. september 2001 implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

Selv om direktivet har falt ut av EØS-avtalen, har det ikke vært tatt ut av nevnte, norske forskrift. Det vurderes derfor at reinnlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen ikke medfører administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Vurdering
Rettsakten vurderes som viktig for å ivareta sikkerheten til øvrige trafikanter.Rettsakten vurderes som EØS relevant og akseptabel for Norge

Status
Dette direktivet er tidligere tatt inn i EØS-avtalen og implementert i norsk forskrift, men ble ved en feil tatt ut av avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr 6/2012 av 10. februar 2012. Formålet med dette EØS-notatet er å dokumentere grunnlaget for å reimplementere direktivet i avtalen. Klarering i spesialutvalget vurderes derfor som åpenbart unødvendig.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2013
Gjennomføringsfrist i EU
09.08.2001
Anvendelsesdato i EU
09.08.2001
Opphører å gjelde
31.10.2014
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 15.11.2001, p. 101-120
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro