Fritak for naturlig immuniserte dyr fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for blåtunge

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2008 av 30. april 2008 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (Bluetongue) vedrørende kriterier for unntak for forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue fra forflytningsforbudet i direktiv 2000/75/EF

Commission Regulation (EC) No 394/2008 of 30 April 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.02.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer bluetongueforordningen ((EF) nr. 1266/2007) om kontroll med, overvåkning av og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Flere land har innført ensidige tiltak pga påviste positive BT-tester hos importerte dyr. Det felles BT-regelverket skal i utgangspunktet ta høyde for at kun sikre dyr flyttes, men det har vist seg at det likevel har skjedd flytting av positive dyr, noe som oppfattes som svært uheldig. Kommisjonen skjerper derfor regelverket nok en gang for å legge til rette for å kunne flytte dyr innenfor EU, samtidig som det best mulig skal sikre at smitte ikke spres med flytting av dyr. Det blir, som en overgangsordning fram til 31. des. 2008, innført en ny midlertidig artikkel 9 a. Den nye artikkelen åpner for at medlemsland, etter en risikoanalyse formidlet til Kommisjonen, kan stille krav om at ikke vaksinerte dyr som innføres skal være under 90 dager, dyrene siden fødsel er holdt i vektor beskyttede bygninger og dyrene er testet etter fastsatt regime. Det er videre foretatt endringer i forordningens Vedlegg III, i punktene 6 og 7, som omhandler naturlig immuniserte dyr. Det innføres strengere regler, ved å innføre en ekstra test. Det skal tas ut en serologisk test 60 - 360 dager før forflytning (med positivt resultat), og deretter skal det tas ut en ny andre test ikke tidligere enn sju dager før forflytning (som også skal være positiv).

Merknader
Rettsakten medfører behov for endring i forskrift 30.april 2008 om kontroll med, overvåkning av bluetonge og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue, som implementerer bluetongueforordningen (1266/2007). Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
For Norges del er denne ytterligere skjerpingen av regelverket positiv. Da punktet om ventetiden ble fjernet, anses kriteriene for unntak å være akseptable. Det er et problem for Norge at denne rettsakten ikke formelt vil gjelde, før den har gått gjennom EØS-komitéen og kan bli forskriftsfestet. Norge vil derfor ikke være i stand til å umiddelbart kunne benytte seg av unntaket i artikkel 9 a. Flere medlemsland, bla Sverige, har allerede sendt risikoanalyse til Kommisjonen, og vil derfor ha anledning til å kreve dette unntaket. Det er derfor viktig at prosessen frem til behandling i EØS komiteen blir kortest mulig.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Prosessen i EU:
Utkastet ble votert i SCFCAH dyrehelse og dyrevelferd 8-9. april 2008 med kvalifisert flertall. Noen medlemsland avstod fra å stemme.

Prosessen i Norge:
Et tidligere utkast til endring ble lagt fram i ekstraordinært SCFCAH-møte om bluetongue den 31. mars 08. Dette ble sendt til sentrale interessenter og Veterinærinstituttet for å få eventuelle innspill i forkant av det ekstraordinære møtet. Fra norsk side var man skeptisk til dette utkastet, særlig til forslaget om redusert ventetid fra vaksinasjon til forflytning av dyr. Det ble ikke enighet om innholdet i rettsakten under SCFCAH-møtet, og avstemning ble utsatt til ordinært SCFCAH 8-9 april. På grunn av at revidert utkast ble sendt ut så vidt sent, først ettermiddagen før det ordinære SCFCAH skulle holdes, ble det ikke tid til å involvere næringen i forkant av dette møtet. Veterinærinstituttet ble imidlertid konsultert pr telefon. Forslaget var ganske betydelig endret siden forrige utkast, og til det bedre sett med norske øyne. Det var bla fjernet det omstridte punktet som gjaldt innføring av redusert ”ventetid” fra vaksinasjon til forsendelse/ forflytning av dyret.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2008
Anvendelsesdato i EU
21.05.2008
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 1-2
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2010
Anvendes fra i Norge
01.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0394
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro