Fremme av læring gjennom mobilitet av unge

Tittel

Rådsrekommandasjon av 28. juni om ungdom i bevegelse - fremme av læring gjennom mobilitet av unge

Council Recommendation of 28 June 2011 on ‘Youth on the move’ — promoting the learning mobility of young people

Siste nytt

Rådsvedtak 29.6.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.9.2010, dansk utgave)

Unge på vej – bedre støtte til de unge i EU
Fem millioner unge EU-borgere søger arbejde. Mange vil gå glip af gode chancer, fordi de ikke har de nødvendige kvalifikationer eller den rette erfaring. Europa-Kommissionen lancerer i dag sit nye flagskibsinitiativ, Unge på vej, med det formål at hjælpe disse unge med at få den viden, de kompetencer og den erfaring, de skal have for at få det første job. Unge på vej indgår i EU's nye Europa 2020-strategi, og programmet omfatter 28 nøgletiltag, der skal gøre almen uddannelse og erhvervsuddannelse mere relevant for de unge og give flere et incitament til udnytte muligheden for EU-stipendier til at læse eller videreuddanne sig i et andet land. Det vil øge de unges beskæftigelsesegnethed og give dem lettere adgang til arbejdsmarkedet.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, sagde: "De tiltag, vi fremlægger her i dag, har til formål at højne kvaliteten af uddannelserne i EU, så vore unge bliver rustet ordentligt til dagens jobmarked. Vi vil gerne have, at færre falder fra i skolen, og at flere fortsætter på videregående uddannelser, så de kan nå deres fulde potentiale. EU har brug for flere unge, der er højt kvalificerede, kyndige og innovative, for at skabe fremgang i fremtiden."

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, sagde: "Millioner af unge EU-borgere håber inderligt, at de kan finde et job. Unge på vej er et nyt fremstød på EU-plan og på nationalt plan, der skal klæde de unge bedre på til at få arbejde, tjene penge og lægge deres egne planer for fremtiden."

En indsats nu
For øjeblikket er der alt for mange unge, der går ud af skolen for tidligt, og alt for få, der kommer i gang med en videregående uddannelse, og det bringer EU's fremtidige kompetencebase i fare.

Unge på vej bliver et stort skridt på vejen til at nå et af de overordnede mål for Europa 2020, nemlig at nedbringe skolefrafaldet fra 15 % til 10 % og øge antallet af unge med en uddannelse på universitetsniveau (eller tilsvarende) fra 31 % til mindst 40 % inden 2020. Tiltagene i forbindelse med Unge på vej skal også medvirke til, at EU-landene når EU's overordnede mål på 75 % beskæftigelse i de næste ti år ved at sikre, at de unge har de rette kompetencer for jobmarkedet af i morgen. Kommissionens undersøgelser viser, at der vil blive krævet kvalifikationer på højt niveau for 35 % af de nye job i 2020, og at kvalifikationer på mellemhøjt niveau bliver nødvendige for 50 % af de nye job.

Finanskrisen har gjort det sværere for unge EU-borgere at komme ind på arbejdsmarkedet. Antallet af unge, der søger arbejde, er steget fra 4 til 5 mio., siden den finansielle uro satte ind, og ungdomsarbejdsløsheden i EU er nu oppe på næsten 21 %.

Disse udfordringer kræver en samordnet indsats og en beslutsom koordinering af politikken, for at der kan sættes ind med den nødvendige indsats på EU-plan og i EU-landene. Kommissionen vil bistå EU-landene med at udforme en politik til støtte for de personer, der har den største risiko for at blive arbejdsløse, gøre mere for at opfordre de unge til iværksætteri og arbejde på at fjerne de juridiske og administrative hindringer for mobiliteten på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet.

Uafhængige undersøgelser viser, at over 40 % af arbejdsgiverne tillægger det stor betydning, at unge har erfaring fra studier eller arbejde i udlandet, hvor de ikke blot forbedrer deres sprogkundskaber, men også tilegner sig andre kompetencer, der værdsættes højt. Kommissionen har i mange år haft tradition for at støtte mobiliteten ved hjælp af tilskud fra programmerne Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig og Marie Curie.

Formålet med Unge på vej er at skabe flere muligheder for studiemobilitet for unge EU-borgere inden 2020. Kommissionen indleder i dag en offentlig høring om mobilitetsprogrammernes fremtid efter 2013.

Tiltagenes top-10
Unge på vej indeholder følgende målrettede tiltag:

• Der oprettes et særligt websted for Unge på vej, der skal være et samlet indgangssted til information om mulighederne for at læse eller få arbejdserfaring i udlandet, herunder oplysninger om EU-stipendier og individuelle rettigheder. Der bygges på eksisterende initiativer som f.eks. portalen om læringsmuligheder i Europa (Ploteus).

• I forbindelse med pilotprojektet "Dit første EURES-job" gives der gode råd og hjælp til jobsøgning og økonomisk støtte til unge jobsøgende, der gerne vil arbejde i udlandet, og til virksomheder, særlig små og mellemstore virksomheder. Projektet ledes af EURES, det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, og skal være klar i 2011.

• Med en resultattavle for mobilitet sammenlignes og måles fremskridtene med at fjerne de juridiske og tekniske hindringer for læringsmobilitet.

• Kommissionen er i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank ved at undersøge mulighederne for at oprette en europæisk lånefacilitet for studerende til støtte for unge, der gerne vil læse eller videreuddannes i udlandet.

• Kommissionen vil offentliggøre resultaterne af en undersøgelse af, om det er muligt at udvikle et flerdimensionalt globalt system for rangordning af universiteterne for at få et mere fuldstændigt og realistisk billede af præstationerne inden for videregående uddannelser end det, de eksisterende rangordninger giver.

• Kommissionen har også planer om at udforme et Unge på vej-kort, der skal give de unge en række fordele og rabatter.

• Et nyt redskab til overvågning af ledige stillinger i Europa skal være et "efterretningssystem" vedrørende efterspørgslen på arbejdsmarkedet i hele Europa og er beregnet for jobsøgende og erhvervsvejledere. Det lanceres efter planen senere i år.

• Kommissionens vil med sin nye europæiske mikrofinansieringsfacilitet "Progress" yde økonomisk støtte til unge iværksættere, der ønsker at starte en ny virksomhed eller at udvide deres virksomhed.

• Kommissionen vil opfordre EU-landene til at indføre en ungdomsgaranti for at sikre, at alle unge har et job, er under uddannelse eller i praktik inden seks måneder, efter at de er gået ud af skolen.

• Kommissionen vil fremsætte forslag om et europæisk kvalifikationspas, der baseres på Europass (europæisk online-cv), som skal gøre det muligt at registrere kvalifikationer på en gennemsigtig og sammenlignelig måde. Start: efteråret 2011.

Webchat
Fredag den 17. september, kl. 15.00-16.00, deltager EU-kommissær Androulla Vassiliou i en webchat om Unge på vej. Der kan indsendes spørgsmål på forhånd eller under webchatten på alle EU-sprog på følgende adresse: EAC-YOM@ec.europa.eu.

Webchatten sendes direkte via webstreaming på: http://webcast.ec.europa.eu/

Der iværksættes en EU-dækkende oplysningskampagne om Unge på vej. Starten markeres ved særlige arrangementer i Budapest i Ungarn den 8.-9. oktober og i Bordeaux i Frankrig den 14.-16. oktober.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Kunnskapsdepartementet