Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 657/2013 av 10. juli 2013 gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 om krav til kanalseparasjon ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrommet

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 657/2013 of 10 July 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 laying down requirements for voice channels spacing for the single European sky

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.9.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 657/2013 endrer artikkel 6 (3) i forordning (EU) nr. 1079/2012. Forordning (EU) nr. 1079/2012 er per dags dato ikke gjennomført i norsk rett.

Artikkel 6 (3) i forordning (EU) nr. 1079/2012 krever at medlemsstater opplistet i anneks 1 til forordningen konverterer 25 % av sine radiofrekvenser fra 25 kHz til 8,33 kHz innen 31. desember 2014. (For nærmere informasjon om denne saken, se EØS notatet til 1079/2012.)

Den opprinnelige ordlyden i artikkel 6 (3) i forordning (EU) nr. 1079/2012 lyder som følger.

3. Member States listed in Annex I shall implement, by 31 December 2014 at the latest, a number of new 8,33 kHz channel spacing conversions equivalent to at least 25 % of the total number of the 25 kHz frequency assignments in the central register and allocated to a specific area control centre ("ACC") in a Member State. These conversions shall not be limited to ACC frequency assignments and shall not include operational control communication frequency assignments.

Etter endringen lyder artikkel 6 (3) slik:

3. Member States listed in Annex I shall implement, by 31 December 2014 at the latest, a number of new 8,33 kHz channel spacing conversions equivalent to at least 25 % of the total number of the 25 kHz frequency assignments in the central register and allocated to area control centres (“ACC”) in the Member State. These conversions shall not be limited to ACC frequency assignments and shall not include operational control communication frequency assignments.

Forskjellen mellom tekstene er at setningen “a specific area control centre in a Member State” er erstattet med “area control centres in the Member State” i den oppdaterte versjonen.

Bakgrunnen for endringen var et behov for å synliggjøre forpliktelsene til medlemsstatene som omfattes av artikkelens virkeområde.

Artikkel 6 (3) kommer bare til anvendelse for 9 medlemsstater, jf. anneks 1. Verken Norge eller de andre EØS-medlemsstatene er blant landene som er opplistet i annekset. De aktuelle landene er: Tyskland, Irland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Ungarn, Nederland, Østerrike, UK.

Sakkyndige instansers merknader
Ettersom artikkel 6 (3) ikke gjelder i Norge, mener Luftfartstilsynet at en nasjonal høring vil være "åpenbar unødvendig", jf. forvaltningsloven § 37, fjerde ledd bokstav c).

Vurdering
Ettersom forordning (EU) nr. 657/2013 ikke kommer til anvendelse for Norge eller andre EØS-land tok Luftfartstilsynet kontakt med EFTA den 17. juli 2013 for å få avklart om forordningen er EØS-relevant.

I e-post datert 24. juli 2013 konkluderte EFTA med at forordningen er EØS-relevant og at forordningen bør tas inn i EØS avtalen.

Rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 657/2013 trådde i kraft i EU 31. juli 2013.

Forordningen ble publisert i OJ den 11. juli 2013 med referanse L 190/37.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2013
Anvendelsesdato i EU
07.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 585-585
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.01.2014
Anvendes fra i Norge
28.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0657
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro