Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)

Tittel

Rådsdirektiv 91/287/EØF av 3. juni 1991 om hvilket frekvensbånd som skal utpekes for samordnet innføring av digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT) i Fellesskapet

Council Directive 91/287/EEC of 3 June 1991 on the frequency band to be designatedfor the coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Anm.: Kommisjonens forslag KOM(1990) 139 er ikke tilgjengelig på nett.

BAKGRUNN (fra direktivet)

Rekommandasjon 84/549/EØF krever at innføring av tjenester på telesektoren skjer på et felles harmonisert grunnlag.

I sin resolusjon av 30. juni 1988 om utviklingen av det felles marked for telekommunikasjonstjenester og -utstyr går Rådet inn for at felleseuropeiske tjenester fremmes på grunnlag av markedets behov.

Ressursene som stilles til rådighet gjennom moderne telenett, bør utnyttes fullt ut av hensyn til Fellesskapets økonomiske utvikling.

Rådsdirektiv 89/336/EØF av 3. mai 1989 om tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet får anvendelse, og det bør legges særskilt vekt på å unngå skadelige elektromagnetiske forstyrrelser.

Både de nåværende trådløse telefonsystemene som er i bruk i Fellesskapet, og frekvensbåndene de benytter, er svært forskjellige og vil ikke alltid gi mulighet til å utnytte fordelene ved tjenester som dekker hele Europa, eller ved stordriftsbesparelser knyttet til et virkelig europeisk marked.

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner (ETSI) er nå i ferd med å utarbeide en europeisk telekommunikasjonsstandard (ETS) for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT).

Ved utarbeidelsen av denne europeiske telekommunikasjonsstandarden (ETS) må det tas hensyn til brukernes sikkerhet og behovet for evne til samkjøring på felleseuropeisk plan, og brukerne av en tjeneste basert på DECT-teknologi i en medlemsstat må i påkommende tilfeller sikres tilgang til den samme tjenesten i en hvilken som helst annen medlemsstat.

Gjennomføringen av DECT i Europa vil gi en stor mulighet til å etablere et virkelig felleseuropeisk trådløst digitalt telefonsystem.

ETSI har anslått at DECT vil kreve 20 MHz i tett befolkede områder.

Den europeiske post- og teleorganisasjon (CEPT) har anbefalt det felles europeiske frekvensbåndet mellom 1880 og 1900 MHz for DECT, men slår samtidig fast at det vil kunne oppstå behov for ytterligere et frekvensspektrum avhengig av hvordan DECT-systemet utvikler seg.

Det bør tas hensyn til dette ved forberedelsen av den verdensomspennende administrative radiokonferansen (WARC) i 1992.

Etter at det er utpekt frekvensbånd for DECT, kan nåværende tjenester fortsatt benytte båndet i den utstrekning de ikke interfererer med DECT-systemene, som vil bli innført i samsvar med etterspørselen i markedet.

Gjennomføringen av Rådets rekommandasjon 91/288/EØF av 3. juni 1991 om samordnet innføring av digital europeisk trådløs telekommunikasjon i Fellesskapet vil sikre at DECT innføres senest 31. desember 1992.

Rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr samt gjensidig godkjennelse av utstyrets samsvar(8) vil gjøre det mulig å utarbeide felles samsvarsspesifikasjoner for DECT i løpet av kort tid.

Innføringen av DECT er avhengig av at det avsettes et frekvensbånd, og at dette står til rådighet for sending og mottaking mellom henholdsvis stasjonære basisstasjoner og mobile stasjoner.

En viss smidighet vil være påkrevet av hensyn til de enkelte medlemsstatenes forskjellige frekvensbehov. Det vil likevel være nødvendig å sikre at hensynet til smidighet ikke forsinker innføringen av DECT-teknologi i samsvar med etterspørselen i markedet over hele Fellesskapet.

Av hensyn til etableringen av et felleseuropeisk DECT-system er det uomgjengelig nødvendig at ovennevnte frekvensbånd etter hvert stilles til rådighet i sin helhet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
08.05.1990
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.1991
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1991
Anvendelsesdato i EU
21.12.1991

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet