EU-LISA-forordningen om forvaltningsbyrået for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1077/2011 av 25. oktober 2011 om opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet (eu-LISA)

Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 25.1.2018

Foto: Pixabay

Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

Norge meddelte godtakelse av rettsakten 16. august 2017 i henhold til kgl.res. av 11. august 2017. Rettsakten trådte i kraft 16. august 2017. Det vises til Prop.132 S (2015–2016), Innst.414 S (2016–2017) og til vedtak i Stortinget 13. juni 2017. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2017, s. 763.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen
Program eller byrå:
Byrå

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Justis- og beredskapsdepartementets pressemelding 12.5.2017)

Regjeringen vil knytte Norge til EUs IT-byrå

Regjeringen ber om Stortingets støtte til å slutte Norge til EUs IT-byrå, EU-LISA. Byrået forvalter EUs største IT-systemer på justis- og innenriksfeltet og er Schengen-relevant.

Store IT-systemer er i dag sentrale virkemidler i den daglige håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

Formålet med å opprette byrået for operativ forvaltning av store og viktige IT-systemer, var å skape et samlet og strategisk syn på IT-utviklingen på justis- og innenriksfeltet og ha en instans som drifter alle de store og viktige IT-systemene på justis- og innenriksfeltet i EU/Schengen.

Blant systemene som EU-LISA forvalter er Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og Eurodac. Byrået kan også gis ansvar for forberedelse, utvikling og operativ forvaltning av andre store IT-systemer på området. Det nye inn- og utreisesystemet som det forhandles om i Brussel nå, er et slikt system der EU-Lisa skal stå for den tekniske utviklingen.

For å sikre Norges deltakelse i byråets styre har det også vært fremforhandlet en tilleggsavtale mellom EU og Norge. Avtalen beskriver hva Norge som ikke-medlem av EU, men deltaker i Schengen-samarbeidet er med på å bestemme, og hva Norge betaler for å delta.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
11.05.2017
Annen informasjon