Fortolkningsbidrag fra IFRIC-komiteen angående visse internasjonale regnskapsstandarder

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 254/2009 av 25 mars 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr.12 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)

Commission Regulation (EC) No 254/2009 of 25 March 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) Interpretation 12

Siste nytt

EØS-komitevedtak 25.9.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale sendt Stortinget 11.9.2009)

Sammendrag av innhold
Etter forordning (EF) nr. 1606/2002 (”IFRS-forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning (EF) nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning (EF) nr. 254/2009 vedtar IFRIC 12 — "Service Concession Arrangements".

IFRIC 12 fortolkningen presiserer hvordan vedtatte IFRS-bestemmelser skal anvendes på servicekonsesjonsavtaler. IFRIC 12 presiserer hvordan infrastrukturen som er omfattet av en servicekonsesjonsavtale, skal innregnes i konsesjonshaverens regnskaper. Den skaper også klarhet om sondringen mellom de forskjellige faser i en servicekonsesjonsavtale (anleggsfase/driftfase) og hvordan inntekter og utgifter skal innregnes i hvert enkelt tilfelle.

Forordningen trådte i kraft i EU 29. mars 2009.

Merknader
Kommisjonsforordningen (EF) nr. 1606/2002 er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 er gjennomført i Norge ved endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (forskrift av 17. desember 2004 nr. 1852 – ”IFRS-forskriften”) §§ 2 og 3.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 254/2009 er gjennomført i norsk rett gjennom endringer i IFRS-forskriften.

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Endringene antas ikke å medføre særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.03.2009
Anvendelsesdato i EU
29.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 192-200
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2009
Anvendes fra i Norge
26.06.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0254
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro