Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 862/2014 av 7. august 2014 om endring av forordning (EU) nr. 496/2011 om navnet på godkjenningsinnehaveren for fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat

Commission Implementing Regulation (EU) No 862/2014 of 7 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive sodium benzoate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.11.2014)

Sammendrag av innhold
Firmaet Kemira Oyj har vært innehaver av godkjenningen av fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat. Nå har de overdratt markedsrettighetene til firmaet Taminco Oy. Det medfører at ny godkjenningsinnehaver er Taminco Oy, og det må korrigeres i forordning (EU) nr. 496/2011, der godkjenningen til natriumbenzoat er gitt. Dette er en rent administrativ endring. Da fôrtilsetningsstoffet og bruken av det er uendret, er det gitt en overgangsordning. Tilsetningsstoffet natriumbenzoat som er produsert og merket før 28. august 2014 i samsvar med regelverket som gjaldt fram til den datoen, kan omsettes til lageret er brukt opp. European Food Safety Authority, EFSA, er orientert om endringen.

Godkjenning av endringen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det får heller ingen konsekvenser for fôrindustrien, da natriumbenzoat fortsatt vil være i markedet, og stoffet og bruken er uendret. Med overgangsordningen som er gitt, kan lagervare av produktet også brukes opp. Det er en ressursvennlig løsning for alle parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Navnendring på firma som har markedsrettigheter og er godkjenningsinnehaver for natriumbenzoat er en formalitet. Overgangsordningen der lagervare av preparatet kan brukes opp, er både forsvarlig og en positiv utnyttelse av ressurser.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.08.2014
Anvendelsesdato i EU
28.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 28-29
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2015
Anvendes fra i Norge
17.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0862
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro