Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/410 av 8. mars 2017 om endring av forordning (EF) nr. 184/2007 og (EU) nr. 104/2010 hva angår navnet på innehaveren av godkjenningen av kaliumdiformat

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/410 of 8 March 2017 amending Regulations (EC) No 184/2007 and (EU) No 104/2010, as regards the name of the holder of the authorisation of potassium diformate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Administrativ endring av innehaver av godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff, fra BASF SE til ADDCON.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
29.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0410
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro