Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014 av 21. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 når det gjelder tilbakeholdelsestid og maksimale restverdier for fôrtilsetningsstoffet decoquinate

Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 01.07.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder en endring av tidligere godkjenning av Decoquinat ,et koskidiostatikum brukt til slaktekylling. Preparatet er ikke godkjent til bruk i Norge. Søker ønsket å fjerne tilbakeholdelsesfristen som var på 3 døgn før slakt, og erstatte denne ved å innføre MRL-verdier. EFSA har vurdert søknaden og finner at MRL-verdier ikke er nødvendig med tanke på trygghet for konsumentene, men velger likevel å innføre dette fordi det kan gjøre tilsyn og kontroll enklere. Det er angitt øvre og nedre grenseverdier for dosering, og det er satt MRL-verdier for lever, skinn/fett, nyre og muskulatur. Analysemetode er angitt. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse av den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 17. juli 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Preparatet er ikke tillatt benyttet som fôrtilsetningsstoff i Norge, og endringen får derfor ikke konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

I Norge er preparatet tillatt som oralt tilført legemiddel, og da uten MRL-verdi. Derfor føres det ikke kontroller for rester av dette stoffet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke annen endring enn en tilføyelse i feltet for EØS-henvisninger i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Decoquinat er et koksidiostatikum som Norge ikke har godkjent. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika til bruk i fôrvarer. Rettsakten høres ikke, men sendes med høringsbrev til orientering.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Preparatet som godkjennes er ikke tillatt brukt i Norge, men vil være aktuelt å kjenne til for tilsynet for å avdekke eventuell ulovlig bruk. Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2014
Anvendelsesdato i EU
11.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0291
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro