Fortegnelser over ordregivende enheter og myndigheter i forbindelse med inngåelse av offentlige kontrakter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/963/EF av 9. desember 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF om prosedyrene for inngåelse av offentlige kontrakter når det gjelder fortegnelsene over ordregivende enheter og myndigheter

Commission Decision 2008/963/EC of 9 December 2008 amending the Annexes to Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council on public procurement procedures, as regards their lists of contracting entities and contracting authorities

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Bilag I-V og VII-X til direktiv 2004/17/EF indeholder ikke de fortegnelser over ordregivere i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, der ved tiltrædelsestraktaten af 2003 blev tilføjet i bilag I-IX til Rådets direktiv 38/93/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation.

(2) Bilag III til direktiv 2004/18/EF indeholder ikke de fortegnelser over offentligretlige organer i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, der ved tiltrædelsestraktaten af 2003 blev tilføjet i bilag I til Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter.

(3) Bilag IV til direktiv 2004/18/EF indeholder ikke de fortegnelser over centrale myndigheder i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, der ved tiltrædelsestraktaten af 2003 blev tilføjet i bilag I til direktiv 93/36/EØF.

(4) Ifølge artikel 73 i direktiv 2004/17/EF gælder henvisninger til det ophævede direktiv 93/38/EØF som henvisninger til direktiv 2004/17/EF og læses i henhold til sammenligningstabellen i bilag XXVI til direktiv 2004/17/EF og sikrer dermed, at de ordregivere, der figurerer i direktiv 93/38/ EØF, som ændret ved tiltrædelsestraktaten, rent faktisk er inkluderet i de relevante bilag til direktiv 2004/17/EF.

(5) Ifølge artikel 82 i direktiv 2004/18/EF gælder henvisninger til det ophævede direktiv 93/36/EØF og 93/37/EØF som henvisninger til direktiv 2004/18/EF og læses i henhold til sammenligningstabellen i bilag XII til direktiv 2004/18/EF og sikrer dermed, at de ordregivende myndigheder, der figurerer i direktiv 93/36/EØF og 93/37/EØF, som ændret ved tiltrædelsestraktaten af 2003, rent faktisk er inkluderet i de relevante bilag til direktiv 2004/18/EF.

(6) Af praktiske hensyn bør bilag I-V og VII-X til direktiv 2004/ 17/EF og bilag III og IV til direktiv 2004/18/EF ajourføres, så de kommer til at indeholde de respektive fortegnelser over ordregivere og myndigheder i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

(7) Der er ikke i bilag VI til direktiv 2004/17/EF nævnt ordregivere i postsektoren i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

(8) I medfør af artikel 71 i direktiv 2004/17/EF og artikel 12 i direktiv 2004/18/EF havde medlemsstaterne mulighed for at udsætte anvendelsen af artikel 6 i direktiv 2004/17/EF til den 31. december 2008, for så vidt angår posttjenester.

(9) For at tage hensyn til udviklingen i lovgivningen bør de fortegnelser over ordregivere i sektoren for posttjenester, der figurerer i bilag VI til direktiv 2004/17/EF, ajourføres i overensstemmelse hermed.

(10) Bilagene til direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF bør desuden ajourføres for at afspejle udviklingen på det administrative område i medlemsstaterne.

(11) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der blev nedsat ved Rådets afgørelse 71/306/EØF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet