Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1804 av 10. oktober 2016 om nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU om fremgangsmåten ved inngåelse av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1804 of 10 October 2016 on the detailed rules for the application of Articles 34 and 35 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2016)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2016/1804/EU fastsetter nærmere saksbehandlingsregler for anvendelse av artikkel 34 og 35 i forsyningsdirektivet (2014/25/EU).

Artikkel 34 og 35 er gjennomført i norsk rett ved § 2-9 i forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. Artikkel 34 og 35 i direktiv 2014/25/EU åpner for at kontrakter innen en forsyningssektor på visse vilkår kan unntas fra anskaffelsesregelverket når sektoren har blitt liberalisert. Artikkel 34 angir vilkårene for fritak, og artikkel 35 omhandler prosedyrene som må følges ved søknad om fritak. I artikkel 35 er det fastsatt at kommisjonen skal fastsette nærmere saksbehandlingsregler ved en gjennomføringsrettsakt. Gjennomføringsbeslutningen 2016/1804/EU inneholder blant annet bestemmelser om hvilke opplysninger som skal angis i anodninger vedrørende anvendelse av artikkel 34 og hvilken informasjon som skal inkluderes i diverse kunngjøringer om anmodninger vedrørende anvendelse av artikkel 34.

Beslutning 2016/1804/EU er i stor grad en videreføring av beslutning 2005/15/EF som fastsatte nærmere saksbehandlingsregler for anvendelse av artikkel 30 i det forutgående forsyningsdirektivet (2004/17/EU). Beslutning 2005/15/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006.

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2016/1804/EU inneholder saksbehandlingsregler som det ikke er behov for å gjennomføre ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Vurdering
Beslutningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Status
Beslutningen har trådt i kraft i EU og skal innlemmes i EØS-avtalen vedlegg XVI.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2016
Anvendelsesdato i EU
01.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 867-870
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.01.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1804
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro