Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 514/2012 av 18. juni 2012 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 hva gjelder forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 514/2012 of 18 June 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Endringene i forordning (EU) nr. 514/2012 er delt i to grupper i forhold til ikrafttredelsestidspunktet. Endringer angående produkter som skal ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens, trer i kraft 22. juni 2012 (tre dager etter kunngjøring i EUs Official Journal 19. juni 2012). Alle andre endringer trer i kraft 1. juli 2012.

I forordning (EU) nr. 514/2012 gjøres det følgende endringer til vedlegg I:

Endringer som trer i kraft tre dager etter kunngjøring i Official Journal:

Ut av listen:

- Ingen.

Andre endringer:

- Gruppen med langbønner, bitter melon, pepperfrukter (søte og annet) og auberginer fra Den dominikanske republikk får en redusert kontrollfrekvens fra 50 % til 20 % på grunn av færre funn av pesticider.

Endringer som trer i kraft 1. juli 2012:

Inn på listen:

- Muskat og muskatblomme fra Indonesia tas inn på grunn av flere registrerte funn av aflatoksiner. Kontrollfrekvensen settes til 20 %.

Andre endringer:

- Okra fra India (pesticider) får en økning i kontrollfrekvensen fra 10 % til 50 %, på grunn av økning i antallet og omfanget av funn av pesticider i produktet.

- Korrigering av betegnelsen og varenummeret til te fra Kina (pesticider). Produktgruppen omfatter nå alle typer te med opprinnelse i Kina.

- Korrigering av hvilke produkter som er omfattet av reguleringen av pepperfrukter fra Peru (aflatoksiner og okratoksin A). Her fjernes "ex" foran varenummeret til gruppen med andre pepperfrukter (ikke søte) for å fange opp alle risikoproduktene i denne gruppen.

- Korrigering av hvilke produkter som er omfattet av reguleringen av pepperfrukter fra India (aflatoksiner). Her tas det inn en ny undergruppe for å fange opp gruppen med andre pepperfrukter (ikke søte) som ikke er regulert i dag, men som kan utgjøre en risiko.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Innføringen av muskat og muskatblomme fra Indonesia på listen vil kunne gi Mattilsynet et merarbeid i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen, samt at næringen får økte kostnader i forbindelse med kontrollen og analyseringen. Analysekostanden beregnes å være ca. 2500 kr. Kostnadene fremstår som hensiktsmessige og ikke for inngripende i forhold til det formålet som reguleringen skal dekke, beskyttelsen av menneskeliv og helse. Det har ikke vært registrert noe import av disse produktene til Norge hittil i 2012 eller i 2011.

Økningen i kontrollfrekvensen på okra fra India vil kunne medføre et merarbeid for Mattilsynet og gi næringen økte kostnader i forbindelse med gjennomføringen av den fysiske kontrollen av produktet. Kostnadene med endringen vurderes også som hensiktsmessig og formålstjenlig. Importen av dette produktet er svært begrenset.

Reduksjonen i kontrollfrekvensen for produktene fra Den dominikanske republikk vil gi Mattilsynet reduserte kostnader og mindre saksbehandling, mens næringen vil få reduserte kostnader og analysekostnader ettersom det skal gjennomføres færre fysiske kontroller på disse produktene.

Korrigeringene av tollposisjoner og hvilke produkter det skal undersøkes for vurderes til å ikke endre kostnadsbildet for næringen eller Mattilsynet i særlig grad.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 18. juni 2012, med delt ikrafttredelse 22. juni og 1. juli 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.06.2012
Anvendes fra i Norge
22.06.2012