Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1390 av 31. juli 2019 om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse det til den tekniske utviklingen

Commission Regulation (EU) 2019/1390 of 31 July 2019 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.2.2020)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) skal det på fellesskapsnivå fastsettes forsøksmetoder for tester av stoffer og stoffblandinger (metoder for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, humantoksisitet og økotoksisitet) hvor slike tester er påkrevet for å fremskaffe opplysninger om stoffers og stoffblandingers iboende egenskaper. Forordning (EF) nr. 440/2008 har fastsatt de forsøksmetoder som skal benyttes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Kommisjonen revurderer etter behov forsøksmetodene i forordning (EF) nr. 440/2008 med henblikk på å erstatte, begrense eller forbedre forsøk med virveldyr og for å ta hensyn til tekniske fremskritt innen utviklingen av forsøksmetoder.

I en ny kommisjonsforordning (nr. 2019/1390) er forordning (EF) nr. 440/2008 oppdatert ved å inkludere flere nye og oppdaterte forsøksmetoder som nylig ble fastsatt av OECD. Endringsforordningen omfatter elleve nye og sju reviderte forsøksmetoder. De nye testmetodene omfatter to nye metoder for å bestemme økotoksisitet og ni nye metoder for å bestemme helseeffekter. Elleve av de nye og oppdaterte testmetodene er relatert til in vitro-metoder for irritasjon/etsing av hud og øyne, hudsensibilisering, gentoksisitet og endokrine effekter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Forordning (EF) nr. 440/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 12/2012 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. juli 2012 nr. 750 om endring i REACH-forskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EF) nr. 2019/1390 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Den vil sørge for at forsøksmetodeforordningen er oppdatert i henhold til OECDs (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) forsøksmetoder. OECD vurderer regelmessig forsøksmetoder for å ta hensyn til vitenskapelige framskritt. De både utvikler nye og oppdaterer eksisterende metoder. I tillegg vil inkluderingen av oppdaterte forsøksmetoder, når mulig, bidra til redusert bruk av forsøksdyr.

Status
Reguleringen ble vedtatt i EU 31. juli 2019. Reguleringen har vært på høring i Norge. Den ble gjennomført i Norge 12. februar 2020 ved en endring av Reach-forskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.07.2019
Anvendelsesdato i EU
16.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2020
Anvendes fra i Norge
12.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1390
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro