Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 743/2008/EF om Fellesskapets deltakelse i et forsknings- og utviklingsprogram, som gjennomføres av flere medlemsstater til fordel for forskningsintensive SMBer

Decision No 743/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the Community’s participation in a research and development programme undertaken by several Member States aimed at supporting research and development performing small and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance)

Siste nytt

Sluttevaluering lagt fram av Kommisjonen 30.09.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm. Norge meddelte i 2007 at man ønsket å delta i programmet. Norges deltakelse er reflektert i Kommisjonens forslag. Eurostars-programmet finansieres på EU-siden gjennom 7. rammeprogram for forskning og teknologi. Siden Norge er fullverdig medlem av rammeprogrammet, er det ikke nødvendig å innlemme rettsakten om det nye programmet i EØS-avtalen.

Bakgrunn (fra Kommisjonens forslag, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er, at Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af artikel 169 i EF-traktaten vedtager en beslutning om Fællesskabets deltagelse i det fælles Eurostars forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater (i det følgende benævnt "det fælles Eurostars-program"). Initiativet, som er fremsat af Eureka, skal bistå forskningsintensive SMV'er med at udføre markedsorienteret forskning i forbindelse med tværnationale projekter. 22 medlemsstater og 5 andre Eureka-lande1 har givet principielle tilsagn om at bidrage finansielt til det fælles Eurostars-program med et beløb på 300 mio. EUR over de seks år, programmet skal løbe. Fællesskabet vil medfinansiere det fælles Eurostars-program med et beløb på op til 100 mio. EUR.

Med anvendelsen af artikel 169 tilstræber de deltagende medlemsstater mere end blot en koordinering af forskningsprogrammer, idet de vil medvirke aktivt i en frivillig integrationsproces, der dækker både videnskabelige, forvaltningsmæssige og finansielle aspekter. Integrationen på det videnskabelige område omfatter fælles definition og implementering af de videnskabelige og teknologiske aktiviteter og central udvælgelse af projektforslag på grundlag af videnskabelig værdi og forventet økonomisk effekt. Den forvaltningsmæssige integration forudsætter en velfungerende særlig gennemførelsesstruktur med ansvar for en centraliseret og effektiv implementering af det fælles Eurostars-program. Den finansielle integration omfatter udarbejdelse af en flerårig finansieringsplan, hvortil de deltagende medlemsstater samt Island, Israel, Norge, Schweiz og Tyrkiet yder et reelt bidrag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2008
Anvendelsesdato i EU
02.08.2008
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.08.2008