Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og regler for god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2359 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to information requirements and conduct of business rules applicable to the distribution of insurance-based investment products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder utfyllende regler/nivå 2-regler til forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD).Formålet med forordningen er å bidra til effektiv forbrukerbeskyttelse og like konkurransevilkår.Forordningen inneholder detaljerte regler om informasjonskrav og god forretningsskikk ved distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter (livsforsikring med investeringsvalg). Bestemmelsene i forordningen omfatter særlige krav til styring og kontroll med interessekonflikter, vederlag fra andre enn kunden og egnethetsvurdering med videre. Reglene i forordningen kommer i tillegg til de alminnelige regler i forsikringsdistribusjonsdirektivet om krav til god forretningsskikk, som gjelder ved distribusjon av alle typer forsikringsprodukter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forsikringsdistribusjonsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil forordningen bli gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs. at det i forskrift med hjemmel i lov tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med eventuelle tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Forordningen vil ikke ha vesentlige rettslige konsekvenser utover det som følger av forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger når det gjelder dato for ikrafttredelse.

Status
Reglene er vedtatt og trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.09.2017
Anvendelsesdato i EU
23.02.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2016/97)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2022
Anvendes fra i Norge
01.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2359
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro