Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/988 av 12. mars 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/988 of 12 March 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den tyske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/352 indeholder en fejl i den indledende sætning i artikel 18, stk. 5, første afsnit, hvorved bestemmelsen får den modsatte betydning af, hvad der var hensigten.

(2) Den tyske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 indeholder fejl i artikel 116, stk. 3, litra d), nr. ii), og artikel 147, stk. 3, litra d), nr. ii), hvilket ændrer tekstens betydning.

(3) Den danske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 indeholder fejl i artikel 209, stk. 3, litra h) og i), hvorved bestemmelsen får den modsatte betydning af, hvad der var hensigten.

(4) Den danske og den tyske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.03.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet