Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrasjon av bærekraftrisiko i ledelsen til forsikringsselskaper

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1256 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til integrasjon av bærekraftrisiko i ledelsen til forsikringsselskaper

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1256 of 21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 as regards the integration of sustainability risks in the governance of insurance and reinsurance undertakings

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen. I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2) I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette forudsætter også, at investorerne som rettesnor får klare, langsigtede signaler for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3) I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst. Den konsekvensanalyse, som ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018, viste, at det er nødvendigt at præcisere, at forsikrings- og genforsikringsselskaber bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for forsikringstagerne. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor løbende vurdere ikke blot alle relevante finansielle risici, men også alle relevante bæredygtighedsrisici som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088, som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering eller et passiv. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 henviser ikke udtrykkeligt til bæredygtighedsrisici. Af denne grund og for at sikre, at ledelsessystemet følges og gennemføres korrekt, er det nødvendigt at præcisere, at forsikrings- og genforsikringsselskabers ledelsessystem og vurderingen af disse virksomheders samlede solvensbehov bør afspejle bæredygtighedsrisici.

(4) Forsikringsselskaber, der oplyser om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, jf. forordning (EU) 2019/2088, bør også tilpasse deres processer, systemer og interne kontroller med hensyn til disse oplysninger.

(5) I betragtning af Kommissionens ambitioner om at sikre, at klima- og miljørisici styres og integreres i det finansielle system, og i betragtning af aflønningspolitikkernes betydning for at sikre, at forsikrings- og genforsikringsselskabernes personale effektivt styrer de risici, der identificeres af risikostyringssystemet, bør forsikrings- og genforsikringsselskabernes aflønningspolitikker indeholde oplysninger om, hvordan disse politikker tager hensyn til integrationen af bæredygtighedsrisici i risikostyringssystemet.

(6) I henhold til "prudent person"-princippet, jf. artikel 132 i direktiv 2009/138/EF, må forsikrings- og genforsikringsselskaber kun investere i aktiver, hvortil der knytter sig risici, som de på korrekt vis kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om. For at sikre, at klima- og miljørisici styres effektivt af forsikrings- og genforsikringsselskaber, bør der ved gennemførelsen af "prudent person"-princippet tages hensyn til bæredygtighedsrisici, og forsikrings- og genforsikringsselskaber bør i deres investeringsprocesser tage hensyn til deres kunders bæredygtighedspræferencer, som der er taget hensyn til i produktgodkendelsesprocessen.

(7) Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor ændres.

(8) Tilsynsmyndighederne og forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Dens anvendelse bør derfor udskydes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet