Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom den solvensordningen for forsikrings– og gjenforsikringsforetak som gjelder i Japan, og ordningen fastsatt i europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Delegated Decision (EU) 2016/310 of 26 November 2015 on the equivalence of the solvency regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Japan to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Japan Solvency II

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vurdert tilsyns- og regelverksregimet i Japan for forsikrings- og reassuranseforetak, og vurdert regimet likeverdig som EU sine Solvens II-regler.

Beslutningen er hjemlet i Solvens II-direktivet og endringer i Solvens II-direktivet som er gitt i Omnibus II (32014L0051).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når Omnibus II-direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, kan også denne beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Solvens II-forskriften. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Status
Vedtatt og i kraft i EU.

Til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0310
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro