Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/732 av 12. mai 2022 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2022 til 29. juni 2022 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/732 of 12 May 2022 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2022 until 29 June 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre ensartede betingelser for forsikrings- og genforsikringsselskabers beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag i henhold til direktiv 2009/138/EF bør der for hver referencedato fastsættes tekniske oplysninger om de relevante risikofrie rentekurver, om de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen og om volatilitetsjusteringerne.

(2) Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør anvende de tekniske oplysninger, som er baseret på markedsoplysninger vedrørende udgangen af den sidste måned forud for den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på. Den 5. april 2022 gav Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger Kommissionen de tekniske oplysninger om markedsoplysningerne vedrørende udgangen af marts 2022. Disse oplysninger blev offentliggjort den 5. april 2022 i henhold til artikel 77e, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

(3) Da der er behov for øjeblikkelig adgang til de tekniske oplysninger, er det vigtigt, at denne forordning træder i kraft så hurtigt som muligt.

(4) Af tilsynsmæssige hensyn er det nødvendigt, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne benytter de samme tekniske oplysninger til beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag, uanset hvornår de foretager indberetning til deres kompetente myndigheder. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på.

(5) For at sikre retssikkerhed hurtigst muligt er det som et særligt hastende tilfælde, der vedrører tilgængeligheden af den relevante risikofrie rentekurve, behørigt begrundet, at foranstaltningerne fastsat i nærværende forordning vedtages i overensstemmelse med artikel 8, sammenholdt med artikel 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.05.2022
Anvendelsesdato i EU
31.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet