Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/812 av 15. mai 2017 om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2017, jf. europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 of 15 May 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2017)

Sammendrag av innhold
Denne forordningen fastsetter formelt de rentekurvene som skal benyttes for beregning av forsikringstekniske avsetninger under Solvens II for rapportering med referansedato mellom 31. mars og 29. juni 2017. De tilsvarer rentekurvene per 31.03.2017 som EIOPA har beregnet og publisert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er allerede fastsatt (på direktivnivå) at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA. Dette har også vært lagt til grunn i høringen av den norske Solvens II-forskriften. Denne forordningen er derfor kun en formell fastsettelse av rentekurvene som skal benyttes for rapportering f.o.m. 31. mars t.o.m. 29. juni 2017, og det er ikke behov for å gjennomføre denne forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er allerede fastsatt at forsikringsforetakene skal benytte rentekurvene som beregnes og publiseres av EIOPA. Denne forordningen har derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader

Vurdering
Det er allerede fastsatt (på direktivnivå) at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA, og dette er lagt til grunn ved gjennomføringen av Solvens II i norsk regelverk. Denne forordningen er en formell fastsettelse av rentekurvene som ikke gir grunnlag for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er derfor kurant og EØS-relevant.

Status
Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen gjelder kun informasjon som skal rapporteres med referansedato frem til 29. juni 2017. Forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2017
Anvendelsesdato i EU
31.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2019
Anvendes fra i Norge
12.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0812
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro