Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjøringen av bestemte opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2451 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates and structure of the disclosure of specific information by supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
en tekniske standarden angir hvilken informasjon som skal offentliggjøres av tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet) under Solvens II, og hvordan dette skal gjøres. Det angis skjemaer for offentliggjøring, samt utfyllende informasjon om hvordan disse skal fylles ut. Den tekniske standarden omfatter kun informasjon som skal offentliggjøres av Finanstilsynet, og berører ikke forsikringsforetakenes plikter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Informasjonen som skal offentliggjøres av tilsynsmyndighetene er en sammenstilling av informasjon som allerede er tilgjengelig, og som i mange tilfeller uansett vil sammenstilles og offentliggjøres. Kravet om offentliggjøring i henhold til den tekniske standarden har derfor ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Den tekniske standarden presiserer kravene til tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2451
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro