Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2452 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures, formats and templates of the solvency and financial condition report in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden fastsetter prosedyrer, formater og skjemaer for forsikringsforetaks rapport om solvens og finansiell stilling under Solvens II. Denne rapporten skal offentliggjøres av alle forsikringsforetak og -grupper. Standarden angir skjemaer for offentliggjøring av kvantitativ informasjon, samt utfyllende informasjon om hvordan disse skal fylles ut.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Informasjonen som skal offentliggjøres av forsikringsforetakene er i stor grad informasjon som uansett må utarbeides og rapporteres til tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet). Kravet om offentliggjøring i henhold til den tekniske standarden har derfor ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Den tekniske standarden presiserer kravene til forsikringsforetakenes offentliggjøring av informasjon i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2452
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro