Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/461 av 19. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for å komme fram til en felles beslutning om søknaden om å benytte en gruppeintern modell i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/461 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the process to reach a joint decision on the application to use a group internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Den tekniske standarden angir hvordan tilsynsmyndighetene i samarbeid skal behandle en søknad fra et grensekryssende forsikringsselskap om å få benytte internmodell til å beregne solvenskapitalkravet under Solvens II (Direktiv 2009/138/EF). Tilsynsmyndighetene skal tilstrebe enighet om prosess og endelig beslutning. Dersom tilsynsmyndighetene ikke blir enige er det hjemlandsmyndigheten som avgjør. De ulike tilsynsmyndighetene kan bringe saken inn for EIOPA ved uenighet.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen forutsetter forutgående innlemmelse av Omnibus II-direktivet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Denne tekniske standarden er ikke relevant å gjennomføre i norsk regelverk før Omnibus II (Direktiv 2014/51/EF) er tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2015
Anvendelsesdato i EU
21.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0461
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro