Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1630 av 9. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for anvendelse av overgangstiltaket for undermodulen for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1630 of 9 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for the application of the transitional measure for the equity risk sub-module in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden fastsetter krav til forsikringsforetakene som benytter overgangsbestemmelsen for aksjerisiko under Solvens II. Ifølge standarden skal foretakene dokumentere hvilke aksjer som er kjøpt 1. januar 2016 eller tidligere, og som dermed omfattes av overgangsbestemmelsen, samt fremlegge slik dokumentasjon for tilsynsmyndigheten (Finanstilsynet) ved forespørsel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Standarden inneholder presiseringer av kravene til foretak som anvender overgangsbestemmelsen for aksjerisiko i samsvar med de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Denne tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Den tekniske standarden presiserer kravene til anvendelse av overgangsbestemmelsen for aksjerisiko i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.09.2016
Anvendelsesdato i EU
30.09.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1630
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro