Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2450 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer for innrapportering av informasjon til tilsynsmyndighetene.

I henhold til Solvens II-forskriften §§ 7 og 21 skal forsikringsforetak beregne solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav og rapportere resultatene av disse beregningene til Finanstilsynet, henholdsvis hvert år og hvert kvartal. Den årlige og kvartalsvise rapporteringen omfatter i tillegg kvantitativ informasjon knyttet til øvrige deler av regelverket og foretakets virksomhet, herunder informasjon om investeringer, forsikringstekniske avsetninger, ansvarlig kapital og premier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Regelverket tas inn i norsk rett som forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Andre opplysninger
Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten 138/2009 (Solvens II) tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.12.2015
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2450
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro