Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for innsending av opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2014 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures and templates for the submission of information to the group supervisor and for the exchange of information between supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndighetene.

Den tekniske standarden angir prosedyrer for informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndigheter i et tilsynskollegium og innsendelse av informasjon til leder av tilsynskollegiet. Den tekniske standarden tar også for seg samarbeid og informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndigheter utenfor tilsynskollegiet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Regelverket tas inn i norsk rett som forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger hos Finanstilsynet.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten 138/2009 (Solvens II) tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.11.2015
Anvendelsesdato i EU
02.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro