Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/657 av 15. mai om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/657 of 15 May 2020 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder enkelte rettelser i den svenske og den portugisiske språkversjonen av forordning (EU) 2015/2450 om forsikringsforetakenes rapportering til tilsynsmyndighetene i henhold til Solvens II-regelverket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Denne forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Disse rettelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.05.2020
Anvendelsesdato i EU
07.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2021
Anvendes fra i Norge
25.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0657
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro