Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2190 av 24. november 2017 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2190 of 24 November 2017 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2452 laying down implementing technical standards with regard to the procedures, formats and templates of the solvency and financial condition report according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer for innrapportering av informasjon i rapporten om solvens og finansiell stilling til tilsynsmyndighetene.

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (2452/2015). Endringene er begrenset til feilrettinger og presisieringer i skjemaer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet antar rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er behov for tekniske EØS-tilpasninger for ikrafttredelsestidspunkt, som er avhengig av innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering:

https://www.finanstilsynet.no/rapportering/

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EUs forsikringtilsyn EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2017
Anvendelsesdato i EU
15.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2019
Anvendes fra i Norge
01.08.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2190
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro