Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/981 of 8 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak fastsatt i forordning 2015/35. Endringene gjelder reglene for solvenskapitalkravet og den ansvarlige kapitalen.

Det åpnes for metoder som på nærmere vilkår kan gi lavere kapitalkrav for investeringer i ikke-ratede obligasjoner og lån, og for investeringer i unoterte aksjer. Det foreslås endringer i regelverket med sikte på økt konsistens med bankregelverket, herunder innføring av en mellomkategori for lån til ikke-ratede regionale myndigheter. Dette vil gi et kapitalkrav for kredittmarginrisiko og konsentrasjonsrisiko for eksponeringer mot norske kommuner og fylkeskommuner som er det samme som allerede følger av det norske regelverket. I tillegg endres kravene til kapitalinstrumenter i kapitalgruppe 1, med strengere krav til nedskriving ved brudd på solvenskapitalkravet. Det fastsettes også at det skal benyttes gjennomskjæring av investeringer i tilknyttede eiendomsselskaper på foretaksnivå, slik at disse investeringene behandles som eiendomsrisiko.

Det er videre fastsatt endringer i kalibreringen av kapitalkravet for premie- og reserverisiko i skadeforsikring, samt katastroferisiko i skadeforsikring og helseforsikring. I tillegg er det foretatt endringer av forenklingshensyn. Forordningen inneholder også en rekke andre endringer, herunder retting av feil i gjeldende forordning 2015/35.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er vedtatt i EU. Etter at forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen inneholder en rekke endringer i reglene for solvenskapitalkravet og den ansvarlige kapitalen for forsikringsforetak. Det er ikke foretatt fullstendige konsekvensberegninger, men det antas at summen av endringene ikke vil ha store utslag på de fleste foretakenes solvens. Enkelte av endringene som innebærer lettelser i kravet, er knyttet opp mot omfattende vilkår som krever vesentlige administrative ressurser hos foretakene. Dette gjelder spesielt lettelser i kapitalkravene for ikke-ratede obligasjoner/lån og unoterte aksjer. Effekten vil derfor avhenge av i hvilken grad foretakene velger å benytte seg av disse endringene. Disse endringene kan også kreve økte ressurser for Finanstilsynet. Det antas likevel at endringene ikke vil ha store administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen endrer reglene for kapital og kapitalkrav i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side i forbindelse med gjennomføringen i norsk rett. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.03.2019
Anvendelsesdato i EU
08.07.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.05.2020
Anvendes fra i Norge
30.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0981
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro