Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1843 of 23 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2452 as regards the scope of application of the template for disclosing premiums, claims and expenses by country

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer for innrapportering av informasjon i rapporten om solvens og finansiell stilling til tilsynsmyndighetene.

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (2452/2015). Endringene er begrenset til å gjelde offentligjøring av premier, erstatninger og kostnader. Hensikten med endringen er å klargjøre i hvike tilfeller foretakene ikke trenger å offentliggjøre det aktuelle skjemaet S05.02 om premier, erstatninger og kostnader.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer saken som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.11.2018
Anvendelsesdato i EU
16.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2019
Anvendes fra i Norge
01.08.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1843
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro