Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1844 av 23. november 2018 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1844 of 23 November 2018 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.12.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak, og omhandler skjemaer og veiledninger for innrapportering til tilsynsmyndighetene.

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (2450/2015). Endringene er i hovedsak begrenset til feilrettinger og presisieringer i skjemaer og veiledning, samt enkelte endringer knyttet til investeringer i infrastruktur.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering.
Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.11.2018
Anvendelsesdato i EU
16.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2019
Anvendes fra i Norge
01.08.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1844
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro