Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 93/2007 av 30. januar 2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 som etablerte komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS)

Commission Regulation (EC) no 93/2007 of 30 January 2007 amending Regulation 2099/2002 of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS)

Siste nytt

Sak om mangelfull norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 24.2.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (departementets bakgrunnsnotat - november 2007)

Sammendrag av innhold
Forordning 2099/2002 etablerte Committee of Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS – komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip)) med hovedformål å sentralisere komiteer etablert i henhold til EU- direktiv om maritim sikkerhet, forurensning fra skip og beskyttelse av sjømenns arbeids og levekår. Alle nye EU-rettsakter på området maritim sikkerhet m.v. skal henvise til COSS som komite for behandling.

Senere er følgende rettsakter endret ved henvisning til behandling i COSS for gjennomføring av rettsaktene: Artikkel 7 i europaparlaments- og rådsforordning 789/2004 om overføring av laste- og passasjerskip mellom registre i EU og som opphever rådsforordning 613/91, videre artikkel 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF om forurensning fra skip og intruduksjon av straff for overtredelse, og artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning 336/2006 om gjennomføring av sikkerhetsstyringssystem i EU (ISM). Forordning 2099/2007/EF er derfor endret ved tilsvarende oppdatering av mandatet for COSS.

Merknader
Rettsakten er av administrativ karakter og medfører ingen endringer I norsk rett. Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for redere eller sjøfolk. Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative konsekvenser. Rettsakten medfører kun at oppfølging av rettsakter med henvisning til komitémøter foregår i kommisjonsmøter organisert i COSS iht. mandatet for COSS og henvisning i den enkelte rettsakt, i stedet for andre møter organisert under den enkelte rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsaktene EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.01.2007
Anvendelsesdato i EU
01.02.2007
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 315-316
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.03.2008
Anvendes fra i Norge
24.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0093
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro