Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2116 av 16. desember 2020 om fornya godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli ATCC 9637 som tilsetjingsstoff i fôr til laksefisk, om utviding av dette bruksområdet til annan fisk, og om oppheving av forordning (EF) nr. 244/2007

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2116 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate produced by Escherichia coli ATCC 9637 as a feed additive for salmonids and its extension of use to other finfish, and repealing Regulation (EC) No 244/2007

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder L-histidin monohydrokorid monohydrat produsert ved hjelp av Escherichia coli (ATCC 9637) ble i 2007 godkjent (forordning 244/2007) som ernæringsmessig tilsetningsstoff for laksefisk. Søker har bedt om at tilsetningsstoffet får fornyet godkjenning for alle fisk, og med ny bakteriestamme: Escherichia coli (NITE SD 00268). EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-histidin monohydrokorid monohydrat er en effektiv aminosyrekilde for fisk. Tilsetningsstoffet skal merkes med: «Tilsetning med L-histidin monohydrokorid monohydrat skal begrenses til å dekke det ernæringsmessige behovet for histidin for fisken, som er avhengig av fysiologisk tilstand, ytelsesnivå, miljøforhold, innhold av andre aminosyrer og innhold av essensielle sporstoffer som kobber og sink». Det er forslått en overgangsperiode for merking med den nye bakteriestammen (6 mnd. for tilsetningsstoffet, 12 mnd. for fôrmidler og 24 mnd. for fôrblandinger).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
06.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2116
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro