Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/329 av 24. februar 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: AVEVE NV), og om oppheving av forordning (EF) nr. 1091/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/329 of 24 February 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase for chickens for fattening (holder of the authorisation: AVEVE NV), and repealing Regulation (EC) No 1091/2009

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forny en sådan godkendelse.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 blev et præparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase godkendt for en periode på 10 år som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger.

(3) En ansøgning blev i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indsendt om fornyelse af godkendelsen i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer« af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei MUCL 49755 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei MUCL 49754 som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger. Mikroorganismen Trichoderma reesei er i mellemtiden blev omdøbt til Trichoderma longibrachiatum. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 17. marts 2020, at ansøgeren har fremlagt data, der viser, at tilsætningsstoffet opfylder godkendelsesbetingelserne under de foreslåede anvendelsesbetingelser. Autoriteten bekræftede sine tidligere konklusioner om, at præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754 ikke har nogen skadelig virkning på dyrs sundhed, forbrugersikkerheden eller miljøet. Den meddelte også, at tilsætningsstoffet bør betragtes som hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) Vurderingen af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør godkendelsen af dette tilsætningsstof fornyes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6) Som følge af fornyelsen af godkendelsen af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (tidligere identificeret som Trichoderma reesei) MUCL 49755 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (tidligere identificeret som Trichoderma reesei) MUCL 49754 som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, bør forordning (EF) nr. 1091/2009 ophæves.

(7) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne i betingelserne for godkendelsen af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (tidligere identificeret som Trichoderma reesei) MUCL 49755 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (tidligere identificeret som Trichoderma reesei) MUCL 49754, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som fornyelsen af godkendelsen medfører.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2021
Anvendelsesdato i EU
13.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet