Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/329 av 24. februar 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: AVEVE NV) og om oppheving av forordning (EF) nr. 1091/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/329 of 24 February 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase for chickens for fattening (holder of the authorisation: AVEVE NV), and repealing Regulation (EC) No 1091/2009

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat av enzymeneendo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma longbrachiatum (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Trichoderma longibrachiatum (MUCL 49754). Det er godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen til slaktekylling. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. EFSA vurderer preparatet fortsatt å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt i fôr med mye polysakkarider (i hovedsak beta-glukaner og arabinoxylaner) over gitte minsteinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2021
Anvendelsesdato i EU
17.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0329
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro