Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, prydfugler og avvente smågriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/981 av 17. juni 2021 om fornyet godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfearter, prydfugler og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: BASF SE), og oppheving av forordning (EF) nr. 271/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/981 of 17 June 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger CBS 109.713 and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger DSM 18404 as a feed additive for poultry species, ornamental birds and weaned piglets (holder of the authorisation: BASF SE), and repealing Regulation (EC) No 271/2009 and Implementing Regulation (EU) No 1068/2011

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.8.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av enzymene endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta glucanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (DSM 18404) som avlteknisk tilsetningsstoffer i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Det er foreslått godkjent til fjørfe, prydfygler og avvent smågris. Søker har vist at preparatet som er på markedet samsvarer med det godkjente preparatet. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har effekt over foreslåtte minsteinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2021
Anvendelsesdato i EU
08.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet