Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser og oppheving av forordning (EF) nr. 538/2007 (innehaver av godkjenningen: Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the renewal of the authorisation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening and repealing Regulation (EC) No 538/2007 (holder of authorisation Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av Enterococcus faecium (DSM 7134) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som stabiliserer tarmfloraen for avvent smågris (opptil 35 kg) og slaktegriser. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, under gitte betingelser for bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet