Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling, slakekalkuner, kalkuner oppdrettet for avl og fuglearter av mindre økonomisk betydning (unntatt eggleggende fugler) og prydfugler, og oppheving av forordning (EF) nr. 1458/2005, nr. 1380/2007 og nr. 1096/2009 og gjennnomføringsforordning (EU) nr. 843/2012 (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the renewal of the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger CBS 109.713 as a feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, minor avian species (except laying birds) and ornamental birds and repealing Regulations (EC) No 1458/2005, (EC) No 1380/2007, (EC) No 1096/2009 and Implementing Regulation (EU) No 843/2012 (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 109.713) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for slaktekylling, slaktekalkun, kalkuner oppdrettet for avl og fuglearter av mindre økonomisk betydning (unntatt eggleggende fugler) og prydfugler. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet