Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2047 av 16. november 2015 om fornyet av godkjenningen av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2047 of 16 November 2015 renewing the approval of the active substance esfenvalerate, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2016)

Sammendrag av innhold
Esfenvalerate får fornyet godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 22. desember 2022. Esfenvalerate er vurdert til å være en substitusjonskandidat. Stoffet flyttes derfor fra liste A til liste i vedlegget til forordning (EU) 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen) til liste E. A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414 og E-listen inneholder stoffer som er kandidater for substitusjon. Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmidler er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i henhold til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (innlemmet i EØS-avtalen). Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk for plantevernmidler, rådsdirektiv 91/414/EØF. Stoffer som står på listen skal etter hvert revurderes etter de nye, strengere reglene i forordning (EF) nr. 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoff skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

EUs program for revurdering av aktive stoffer kalles AIR (Annex I Renewal Project). Programmet ble startet opp under EUs gamle regelverk for plantevernmidler (direktiv 91/414/EØF), og har blitt videreført under EUs nye regelverk for plantevernmidler (forordning (EF) nr. 1107/2009). AIR-programmet ble oppdelt i fire trinn ut fra når godkjenningsperioden for det enkelte aktive stoff går ut. Programmet fordeler oppgaven med revurderinger mellom medlemslandene, og lister opp aktive stoffer som tidligere er godkjent i henhold til 91/414, og som skal vurderes på ny fordi godkjenningen går ut. De fire trinnene er vedtatt som forordninger.

Dette stoffet er vurdert i henhold til EUs revurderingsprogram AIR-2 der det kan variere hvilket datagrunnlag som er lagt til grunn. Der datakravene (evt kriteriene) er basert på direktiv 91/414/EØF, vil Norges tilpasningstekst gjøres gjeldende dersom preparatet søkes godkjent i Norge.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring av forskrift om plantevernmidler ved at listen over godkjente aktive stoffer blir oppdatert.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Preparatet Sumi Alpha er godkjent i Norge til bekjempelse av skadedyr i en rekke kulturer, blant annet i korn.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.11.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 353-357
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2016
Anvendes fra i Norge
02.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2047
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro